فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١٢: بر شیشه و پیاله ظفر یافت دست ما

بـر شـیشـه و پـیـالـه ظـفـر یـافـت دسـت مـاای آفـتـاب داغ شـو، ای آسـمـان بــسـوزراهی است راه عشق که ناچار رفتنی استیوسـف تـو هم در آتـش این کاروان بـ…

بـر شـیشـه و پـیـالـه ظـفـر یـافـت دسـت مـاای آفـتـاب داغ شـو، ای آسـمـان بــسـوز
راهی است راه عشق که ناچار رفتنی استیوسـف تـو هم در آتـش این کاروان بـسوز
بــــر کـــوره گـــلـــابــــگـــر افـــتـــاد راه گـــلبـلـبـل تـو نیز خـار و خـس آشـیان بـسـوز
مـردانـه زیـر تـیـغ چـو شـمـع ایـسـتــاده شـوتا ممکن است تن زن و تا می توان بسوز
زیـن بــیـش پــایـمـال دریـن خـاکـدان مـبــاشاز بـــوســه وداع دل آســـمــان بـــســـوز
خـاکـسـتــر مـرا ز حـسـد چــشـم مـی زنـنـدپــروانــه مــرا ز نــظــرهــا نــهـان بــســوز
صــائب ز آســـتـــانــه جـــانــان، دل شــبـــیبـربــای بـوسـه ای و دل پـاسـبـان بـسـوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج