فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٢: ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

ای نـــوبـــهــار عـــاشـــقـــان داری خـــبـــر از یــار مـــاای از تـو آبـسـتـن چـمـن و ای از تـو خـنـدان بـاغ هـاای بــادهــای خــوش نــفــس عــشــ…

ای نـــوبـــهــار عـــاشـــقـــان داری خـــبـــر از یــار مـــاای از تـو آبـسـتـن چـمـن و ای از تـو خـنـدان بـاغ هـا
ای بــادهــای خــوش نــفــس عــشــاق را فــریــادرسای پــاکــتــر از جــان و جــا آخــر کـجــا بــودی کـجــا
ای فـتـنه روم و حـبـش حـیران شـدم کاین بـوی خـوشپــیـراهـن یـوســف بــود یـا خــود روان مــصــطــفــی
ای جـــویــبـــار راســـتـــی از جـــوی یــار مــاســـتـــیبـر سـینـه ها سـینـاسـتـی بـر جـان هایی جـان فـزا
ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوشماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج