فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٢٩: مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند

مـرا عـقـیـق تــو بــایـد شـکـر چـه سـود کـنـدمـرا جـمـال تـو بــایـد قـمـر چـه سـود کـنـدچـو مست چـشم تـو نبـود شراب را چه طربچو همرهم تـو نبـاشی سفر…

مـرا عـقـیـق تــو بــایـد شـکـر چـه سـود کـنـدمـرا جـمـال تـو بــایـد قـمـر چـه سـود کـنـد
چـو مست چـشم تـو نبـود شراب را چه طربچو همرهم تـو نبـاشی سفر چه سود کند
مــرا زکــات تــو بــایـد خــزیـنـه را چــه کــنــممـرا مـیـان تــو بــایـد کـمـر چـه سـود کـنـد
چـو یوسـفم تـو نبـاشـی مرا بـه مصر چـه کارچو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند
چــو آفــتـــاب تــو نــبـــود ز آفــتــاب چــه نــورچـو منظرم تـو نبـاشـی نظر چـه سـود کند
لـقـای تـو چـو نبـاشـد بـقـای عـمر چـه سـودپـنـاه تـو چـو نبـاشـد سـپـر چـه سـود کـند
شــبــم چــو روز قــیـامـت دراز گــشــت ولـیدلم سحـور تـو خواهد سحـر چـه سود کند
شـبـی کـه مـاه نـبـاشـد سـتـارگـان چـه زنندچـو مرغ را نبـود سـر دو پـر چـه سـود کـند
چو زور و زهره نبـاشد سلاح و اسب چه سودچـو دل دلـی ننمـاید جـگـر چـه سـود کـنـد
چـو روح من تـو نبـاشـی ز روح ریح چـه سـودبـصیرتـم چـو نبـخـشی بـصر چـه سود کند
مــرا بــجــز نـظــر تــو نـبــود و نـیـســت هـنـرعـنـایتـت چـو نـبـاشـد هنر چـه سـود کـنـد
جـهان مثـال درختـست بـرگ و میوه ز تـوستچو بـرگ و میوه نبـاشد شجر چه سود کند
گـذر کــن از بــشــریـت فــرشــتــه بــاش دلـافرشتـگی چـو نبـاشد بـشر چـه سـود کند
خبر چو محرم او نیست بی خبر شو و مستچو مخبـرش تو نبـاشی خبـر چه سود کند
ز شـمـس مـفـخــر تــبــریـز آنـک نـور نـیـافـتوجــود تــیــره او را دگــر چــه ســود کــنــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج