فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٢٨: ما را سفری فتاد بی ما

مـا را ســفــری فــتــاد بــی مـاآن جـا دل مـا گـشـاد بـی ماآن مه کـه ز ما نهان همی شـدرخ بــر رخ مــا نـهـاد بــی مـاچون در غم دوست جان بدادیممــا را…

مـا را ســفــری فــتــاد بــی مـاآن جـا دل مـا گـشـاد بـی ما
آن مه کـه ز ما نهان همی شـدرخ بــر رخ مــا نـهـاد بــی مـا
چون در غم دوست جان بدادیممــا را غــم او بــزاد بــی مــا
ماییم همیشه مسـت بـی میمـاییم همیشـه شـاد بـی ما
مــا را مــکـــنــیــد یــاد هــرگـــزمـا خـود هسـتـیم یاد بـی ما
بـی مـا شـده ایـم شـاد گـوییمای ما که همیشه باد بی ما
درهـا هـمـه بـسـتـه بـود بـر مـابـگـشـود چـو راه داد بـی مـا
بـا مـا دل کـیـقـبـاد بـنـده سـتبـنده ست چو کیقبـاد بی ما
مــایـیـم ز نــیـک و بــد رهــیـدهاز طـاعـت و از فسـاد بـی ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج