فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٢٨: ای خطت سلسله یی بر قمر از عنبر ناب

ای خـطت سـلسـله یی بـر قمر از عنبـر نابوی دل و دیــده ز ســودای تــو پـــرآتـــش و آبدوش در وصف جـمال تـو چـو در بـسـتـم دلخــوب رویـان مــعــانــی بـ…

ای خـطت سـلسـله یی بـر قمر از عنبـر نابوی دل و دیــده ز ســودای تــو پـــرآتـــش و آب
دوش در وصف جـمال تـو چـو در بـسـتـم دلخــوب رویـان مــعــانــی بــگــشــادنــد نــقــاب
خــانـه حــســن ز بــالـای تــو دارد اســتــونقـــبــــلـــه روح ز ابــــروی تــــو دارد مـــحـــراب
ای دل از یـورتـگـه سـیـنـه بــرون زن خـرگـاهکین سـتـون کرد مرا خـیمه تـن سـسـت طناب
پــیـش روی تـو ز رخـسـاره خـورشـیـد چـکـدعرق شـرم چـو اشـک مطر از چـشـم سـحـاب
ســایـه بــر کــار چــو مـن ذره کـجــا انـدازیکه چـو خـورشـید تـو از پـرتـو خـویشی در تـاب
خانه سوزست (غمت) در دل من چون آتشبـی قـرارسـت دل انـدر بـر مـن چـون سـیمـاب
آفــتــابــا ز تــو روزم بــشــب آمـد، تــا چــنـدبـر سـر کـوی تـو شـب روز کـنـم چـون مـهتـاب
زلف جـعـد تـومرا کـرد مسـلـسـل چـون خـطکــرده خــط تــو مــرا زیــر و زبـــر چــون اعــراب
چـون شـرابـت بـود انـدر سـرو آیینه بـدسـتگــیـرد آیـیـنــه ز عــکــس رخ تــو رنــگ شــراب
نـام شـیـریـن لـب خـویـش ار بـزبــان آری تـودر دهـان شــکــریـن تــو شــود شــهـد لــعــاب
هـمـت عـالـی عـشـاق رخـت تـا حـدیـسـتکـه ز دنـیـاشــان در چــشـم نـمـی آیـد خــواب
گـر عــنـان تــو بــدســت مـن درویـش افـتــداز ســر شــوق بــپــای تــو درافـتــم چــو رکـاب
چــشــم داریـم ز دادار بــعــقــبــی رحــمـتمــا کــه دیــدیــم بـــدنــیــا ز فــراق تــو عــذاب
دی یکی سوخـتـه چـون من بـتـضرع میگفتدســت بــرداشــتــه در حــضــرت رب الــاربــاب
کـای خـداونـد تـو بـرگـیرش اگـر خـود بـمـثـل« در میان من و معشوق همام است حجاب »
گـفـتــن مـدح تــو از غـایـت مـهـر اسـت مـراعـاشـق آنـسـت کـه طـاعـت نـکـنـد بـهر ثـواب
بــحــر شــعــر مـن اگــر مـوج زنـد در عــالــمغرقه چـون حـوت شود چـشمه خورشید در آب
بـا غـزلـهای تـر بـنـده کـه در مـدح تـو گـفـتهـســت اشـعـار دگـر خــشـکـتــر از رود ربــاب
آنچـه از لـطـف و کـرم در حـق مـن فـرمـودییــابـــی از بـــنـــده دعـــا و ز خـــداونــد ثـــواب
بـعـد ازین کشـتـی اندیشـه بـسـاحـل بـردمزآنـــک دریـــای مـــدیـــح تـــو نـــدارد پـــایـــاب
سـیف فرغانی از ضـبـط بـرون شـد سـخـنتبــی دلـانـرا نـبــود ضـبــط ســخــن رای صـواب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج