فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٢٧: میان باغ گل سرخ های و هو دارد

مـــیــان بـــاغ گـــل ســـرخ هـــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو داردبـه بـاغ خـود همه مسـتـند لیک نی چـون گلکه هر یکی بـه قد…

مـــیــان بـــاغ گـــل ســـرخ هـــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو دارد
بـه بـاغ خـود همه مسـتـند لیک نی چـون گلکه هر یکی بـه قدح خـورد و او سـبـو دارد
چـو سـال سـال نـشـاطـسـت و روز روز طـربخـنک مرا و کـسـی را کـه عـیش خـو دارد
چـرا مـقـیم نـبـاشـد چـو مـا بـه مـجـلـس گـلکـســی کـه ســاقـی بــاقـی مـاه رو دارد
هـــزار جـــان مـــقـــدس فـــدای آن جـــانـــیکـه او بــه مـجـلـس مـا امـر اشـربــوا دارد
سؤال کـردم گـل را کـه بــر کـی مـی خـنـدیجــواب داد بــر آن زشــت کـو دو شـو دارد
هـــزار بــــار خـــزان کـــرد نـــوبــــهـــار تـــو راچه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
پــیـالـه ای بــه مـن آورد گـل کـه بــاده خـوریخــورم چــرا نـخـورم بــنـده هـم گـلـو دارد
چــه حــاجــتــیـســت گــلـو بــاده خــدایـی راکــه ذره ذره هـمـه نـقــل و مـی از او دارد
عجب که خار چه بدمست و تیز و روترشستز رشــک آنـک گـل و لـالـه صــد عــدو دارد
بــه طـور مـوسـی بــنـگـر کـه از شـراب گـزافدهــان نــدارد و اشــکــم چــهـارســو دارد
بــه مـسـتـیـان درخـتـان نـگـر بـه فـصـل بـهـارشـکوفـه کرده که در شـرب می غـلو دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج