فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٢٦: چه سازد صنعت مشاطه با حسن خدادادش ؟

چه سازد صنعت مشاطه با حسن خدادادش ؟ز طـــوق قـــمــریــان خـــلـــخـــال دارد ســـرو آزادشنـمـی دانـم ز خـونـریز کـدامـین صـیـد مـی آیـدکه می پـیچـد ب…

چه سازد صنعت مشاطه با حسن خدادادش ؟ز طـــوق قـــمــریــان خـــلـــخـــال دارد ســـرو آزادش
نـمـی دانـم ز خـونـریز کـدامـین صـیـد مـی آیـدکه می پـیچـد بـه خود چـون زلف جـوهر تـیغ فولادش
زبـس از زلف او در شـانه کردن مشک می ریزدچــوپــای شــمــع تــاریـک اســت پــای ســرو آزادش
گـرانی مـی کـنـد بـر خـاطـرش یادم،نمـی دانمکــه بــاایـن نــاتــوانــی چــون تــوانــم رفــت ازیـادش
نـدارد بــلــبــل مــا طــاقــت نـاکــامـی غــربــتمـگــر رحــمـی کــنـنـد و بــا قــفــس ســازنـد آزادش
نه لاله اسـت این که دارد تـربـت فـرهاد را دربـرکه با این گوش سنگین خون چکاند از سنگ فریادش
اگـر صـائب مقـیم گـلشـن فـردوس خـواهدشـدنـخــواهـد رفــت از خــاطــر هـوای ســیـر بــغــدادش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج