فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٢٦: میان باغ گل سرخ های و هو دارد

مــیـان بــاغ گــل ســرخ هــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو داردبه باغ خود همه مستند لیک نی چون گلکه هر یکی بـه قدح خـورد و او…

مــیـان بــاغ گــل ســرخ هــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو دارد
به باغ خود همه مستند لیک نی چون گلکه هر یکی بـه قدح خـورد و او سـبـو دارد
چـو سـال سـال نشاطست و روز روز طربخـنک مرا و کـسـی را کـه عـیش خـو دارد
چـرا مقـیم نبـاشـد چـو ما بـه مجـلس گـلکـســی کـه ســاقـی بــاقـی مـاه رو دارد
بـه بـاغ جـملـه شـراب خـدای می نوشـنددر آن مـیانه کـسـی نیسـت کـو گـلـو دارد
عـجـایـبــنـد درخـتــانـش بــکـر و آبــسـتـنچـو مریمی که نه معشـوقه و نه شو دارد
هزار بـار چـمـن را بـسـوخـت و بـازآراسـتچه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
وجــود مـا و وجـود چـمـن بــدو زنـده سـتزهـی وجــود لــطــیـف و ظــریـف کــو دارد
چـراسـت خـار سـلـحـدار و ابــر روی تـرشز رشـک آن کـه گـل ســرخ صـد عـدو دارد
چـو آینـه سـت و تـرازو خـمـوش و گـویا یارز مـن رمیده کـه او خـوی گـفـت و گـو دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج