فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٢٥: مها به دل نظری کن که دل تو را دارد

مـهـا بــه دل نـظـری کـن کـه دل تــو را داردکـه روز و شـب بــه مـراعـاتـت اقـتـضـا داردز شـادی و ز فـرح در جـهـان نـمـی گـنـجــدکـه چــون تــو یـار دل…

مـهـا بــه دل نـظـری کـن کـه دل تــو را داردکـه روز و شـب بــه مـراعـاتـت اقـتـضـا دارد
ز شـادی و ز فـرح در جـهـان نـمـی گـنـجــدکـه چــون تــو یـار دلـارام خــوش لـقــا دارد
همـی رسـد بـه گـریبـان آسـمـان دسـتـشکـه او چــو ســایـه ز مـاه تــو مـقــتــدا دارد
بــه آفـتـاب تـو آن را کـه پــشـت گـرم شـودچـــرا دلـــیــر نــبـــاشـــد حـــذر چـــرا دارد
چــرا بــه پــنـجــه کـمـرگـاه کـوه را نـکـشـدکسی که ز اطلس عشق خوشت قبا دارد
تـو خـود جـفـا نـکـنـی ور کـنـی جـفـا بـر دلبــکــن بــکـن کـه بــه کــردار تــو رضــا دارد
چـرا نـبــاشـد راضـی بــدان جـفـای لـطـیـفکـــــه او طـــــراوت آب و دم صـــــبـــــا دارد
در آتـش غـم تـو هـمـچـو عـود عـطـاریسـتدل شــــریـــف کــــه او داغ انـــبــــیـــا دارد
خمش خمش که سخن آفرین معنی بخشبــرون گـفـت سـخــن هـای جــان فـزا دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج