فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٢٤: مها به دل نظری کن که دل تو را دارد

مـهـا بــه دل نـظــری کـن کـه دل تــو را داردبـه روز و شـب بـه مـراعـاتـت اقـتـضـا داردز شـادی و ز فـرح در جــهـان نـمـی گـنـجــددلـی کـه چـون تـو دلـ…

مـهـا بــه دل نـظــری کـن کـه دل تــو را داردبـه روز و شـب بـه مـراعـاتـت اقـتـضـا دارد
ز شـادی و ز فـرح در جــهـان نـمـی گـنـجــددلـی کـه چـون تـو دلـارام خـوش لـقـا دارد
ز آفــتــاب تــو آن را کـه پــشــت گـرم شــودچـــرا دلــیــر نــبـــاشـــد حـــذر چـــرا دارد
ز بــهـر شـادی تــوســت ار دلـم غـمـی داردز دست و کیسه توست ار کفم سخا دارد
خـیال خـوب تـو چـون وحـشـیان ز من بـرمـدکه صورتـیسـت تـن بـنده دسـت و پـا دارد
مـرا و صــد چــو مـرا آن خــیـال بــی صــورتز نـقــش ســیـر کـنـد عــاشــق فــنـا دارد
بــرهـنـه خـلـعـت خـورشـیـد پـوشـد و گـویـدخـنـک کـسـی کـه ز زربــفـت او قـبــا دارد
تـنـی کـه تـابـش خـورشـیـد جـان بــر او آیـدگــمـان مـبــر کــه ســر ســایـه هـمـا دارد
بدانک موسی فرعون کش در این شهرستعـصــاش را تــو نـبــیـنـی ولـی عـصـا دارد
همی رسـد بـه عنان های آسمان دسـتـشکـــه اصـــبــــع دل او خــــاتــــم وفـــا دارد
غـمـش جــفـا نـکـنـد ور کـنـد حـلـالـش بــادبـه هر چـه آب کـنـد تـشـنه صـد رضـا دارد
فـزون از آن نبـود کـش کشـد بـه اسـتـسـقـادر آن زمان دل و جـان عـاشـق سـقـا دارد
اگـر صــبــا شــکـنـد یـک دو شــاخ انـدر بــاغنــه هــر چـــه دارد آن بـــاغ از صــبـــا دارد
شراب عشق چـو خـوردی شنو صلای کبـابز مــقــبــلــی کــه دلــش داغ انــبــیـا دارد
زمین بـبـسـتـه دهان تـاسه مه که می داندکه هر زمین بـه درون در نهان چـه ها دارد
بــهــار کــه بــنــمــایـد زمــیـن نــیـشــکــرتاز آن زمـیـن بــه درون مـاش و لـوبــیـا دارد
چـــرا چــو دال دعــا در دعــا نــمــی خــمــدکـســی کـه از کـرمـش قــبــلـه دعــا دارد
چـو پـشت کرد بـه خورشید او نمازی نیستاز آنـک سـایـه خـود پــیـش و مـقـتـدا دارد
خـمـوش کـن خـبـر مـن صـمـت نـجـا بـشـنواگــر رقــیــب ســخــن جـــوی مــا روا دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج