فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٢٤: ز سوز سینه پروانه من آب شد آتش

ز ســوز ســیـنــه پــروانـه مــن آب شــد آتــشزسیر و دور من سـرگشتـه چـون گرداب شد آتـشبـه داغ ازروی آتـشناک او خوش می کنم دل راشـرر تـسـبـیح بـاشـد ه…

ز ســوز ســیـنــه پــروانـه مــن آب شــد آتــشزسیر و دور من سـرگشتـه چـون گرداب شد آتـش
بـه داغ ازروی آتـشناک او خوش می کنم دل راشـرر تـسـبـیح بـاشـد هرکـه را محـراب شـد آتـش
ز بـس خـون گریه کرد از رشـک روی آتـشین اوچـو رنـگ لـعـل پــنـهـان در دل خـونـاب شـد آتــش
ز برق می کف خاکستری شد زهد خشک منکــتــان بــیـجــگــر را پــرتــو مــهـتــاب شــد آتــش
اگـر چـه بـود از روشـن روانی شـمع مـحـفـلـهاز آب دیـــده مـــن گـــوهـــر نـــایـــاب شـــد آتـــش
من عـاجـز عنان عمر مسـتـعجـل چـسـان گیرمکـه از بـس گـرمـی رفـتـار،این سـیلـاب شـد آتـش
ز فـیـض کـیمـیـای عـشـق آتـش آب مـی گـرددگـوارا بــر ســمـنـدر چــون شـراب نـاب شــدآتــش
بـه همواری توان مغلوب کردن خصم سرکش راکه با چندین زبان، خامش به مشتی آب شد آتش
گـر از اســبــاب افــزود آب روی دیـگـران صــائبدل آزاده را جـــمــعـــیــت اســـبـــاب شـــد آتـــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج