فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٢٣

زنـده نـبـود آن دلـی کـز عـشـق جـانـان بـاز مـانـدمرده دان چون دل ز عشق و جسم از جان باز ماندجای نفس و طبع شد کز عشق خالی گشت دلمـلـک دیـوان شـد ولـای…

زنـده نـبـود آن دلـی کـز عـشـق جـانـان بـاز مـانـدمرده دان چون دل ز عشق و جسم از جان باز ماند
جای نفس و طبع شد کز عشق خالی گشت دلمـلـک دیـوان شـد ولـایـت کـز سـلـیـمـان بـاز مـانـد
جـان چـو کار عـشـق نکند بـار تـن خـواهد کشـیدگـاو آخـر شـد چـو رخـش از پـور دسـتـان بـاز مـانـد
این عـجـب نـبـود کـه اندردسـت خـصـمـان اوفـتـدمـلـک سـلـطـانی کـه از پـیکـار خـصـمـان بـاز مـانـد
عـاشــقـان را نـفـرتــســت از لـقـمـه دنـیـا طـلـبخـوان سـلطان را نشـاید چـون ز سـگ نان بـاز ماند
آن جـوانـمـردان کـه از همـت نـه از سـیری کـنـنـدپـشـت بـرنـانـی کـزین اشـکـم پـرسـتـان بـاز مـانـد
اســب دل چــون در قــفــای گـوی هـمـت رانـدنـدچـرخ چـوگـانـی از ایـشـان چـنـد مـیـدان بــاز مـانـد
آن زمـان کـز خـویشـتـن رفـتـنـد و در سـیر آمـدنـدجــبــرئیــل تــیــز پــر در راه از ایــشــان بــاز مــانــد
عـشـق بــاقـی کـی گـذارد بــا تــو از تــو ذره یـیگــر تــویـی تــو بــرفــت و پــاره یـی زآن بــاز مــانـد
آن نمی بـینی کـه از گـرمای تـابـسـتـان گـداخـتهـمـچـو یـخ در آب بـرفـی کـز زمـسـتـان بــاز مـانـد
ای پـسـر بـرخـیـز و بـا ایـن قـوم بـنـشـیـن زینـهـارکین جهان پـر دشمنست از دوست نتـوان بـاز ماند
گـر ز دنـیـا بــاز مـانـی مـلـک عـقـبــی آن تــسـتشـد عـزیز مـصـر یوسـف چـون ز کـنـعـان بـاز مـانـد
مــن نــپــنــدارم کــه تأثــیـری کــنــد در حــال تــوخــرقــه یـی بــا تــو گــر از آثــار مــردان بــاز مــانـد
دیـگــران ثــعــبــان ســحــرآشــام نـتــوانـنـد کــردآن عـصــایـی را کـه از مـوســی عـمـران بــاز مـانـد
سـیف فـرغـانی ز مردم منقطـع شـو بـهر دوسـتقـدر یوسـف آنگـه افـزون شـد کـه زاخـوان بـاز مـاند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج