فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٢٣: یکی صد شد ز خط کیفیت چشم گرانخوابش

یکی صد شد ز خط کیفیت چـشم گرانخوابـشمـگـر خـط مـی کـنـد بـیـهـوشـدارو درمـی نـابــش ؟کــجــا تــاب نــگــاه گــرم دارد ســایـه پــروردیکـه گـردد آفـتـ…

یکی صد شد ز خط کیفیت چـشم گرانخوابـشمـگـر خـط مـی کـنـد بـیـهـوشـدارو درمـی نـابــش ؟
کــجــا تــاب نــگــاه گــرم دارد ســایـه پــروردیکـه گـردد آفـتـابـی چـهـره از گـلـگـشـت مـهـتـابـش
چـه پـروا دارد از فریاد مظلومان سـیه چـشمیکه مژگان چون رگ سنگ است از سنگینی خوابش
ریایی چـون نگردد طـاعـت زاهد در آن مسـجـدکـه بــاشـد ازخــدا در خــلـق دایـم روی مـحــرابــش
تـوانگـر از نشـاط فـربـهی در خـود نمـی گـنجـدازین غـافـل کـه هم پـهلوی چـرب اوسـت قـصـابـش
درین دریا کدامین سـیل جـوش خـودنمایی زد؟کــه مـهـر خــامـشــی بــرلـب نـزد دریـا ز گـردابــش
بـود یک چـشمه از کیفیت سـرشـار حـسـن اوکـه سـاغـر بـرنـمـی گـردد تـهـی از لـعـل سـیرابـش
ز خون خوردن ندارد چشم خواب آلود او سیریچه سیرابـی دهد آبـی که نوشد تـشنه درخوابـش؟
مــشـــو آلــوده دنــیــا و لــذتـــهــای او صــائبکـه دارد درد غـم درچــاشــنـی، صــاف مـی نـابــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج