فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٢٣: سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد

سـپـاس و شـکـر خـدا را کـه بـندها بـگشـادمیان به شکر چو بستیم بند ما بگشادبــه جــان رســیـد فـلـک از دعــا و نـالـه مـنفـلـک دهان خـود اندر ره دعـا ب…

سـپـاس و شـکـر خـدا را کـه بـندها بـگشـادمیان به شکر چو بستیم بند ما بگشاد
بــه جــان رســیـد فـلـک از دعــا و نـالـه مـنفـلـک دهان خـود اندر ره دعـا بـگـشـاد
ز بـس که سینه ما سوخـت در وفا جـسـتـنز شـرم ما عـرق از صـورت وفـا بـگشـاد
ادیـم روی ســهـیـلــیـم هـر کــجــا بــنـمــودغلام چشمه عشقیم هر کجـا بـگشاد
پـــس دریــچـــه دل صــد در نــهــانــی بـــودکه بـستـه بـود خـدا بـنده خـدا بـگشاد
در این سرا که دو قندیل ماه و خورشیدستخـدا ز جــانـب دل روزن سـرا بــگـشـاد
الـسـت گـفـت حـق و جـان ها بـلی گـفـتـندبـرای صـدق بـلی حـق ره بـلا بـگشـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج