فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٢٣: دیدم شه خوب خوش لقا را

دیـدم شــه خــوب خــوش لـقــا راآن چـشم و چـراغ سینه ها راآن مــونـس و غــمــگــســار دل راآن جــان و جـهـان جـان فـزا راآن کــس کــه خــرد دهـد خــرد…

دیـدم شــه خــوب خــوش لـقــا راآن چـشم و چـراغ سینه ها را
آن مــونـس و غــمــگــســار دل راآن جــان و جـهـان جـان فـزا را
آن کــس کــه خــرد دهـد خــرد راآن کس که صـفـا دهد صـفا را
آن ســجــده گــه مــه و فــلــک راآن قـــبـــلـــه جـــان اولــیــا را
هـر پــاره مـن جـدا هـمـی گـفـتکای شکر و سپاس مر خدا را
مــوســی چــو بــدیـد نـاگــهـانـیاز ســوی درخــت آن ضــیــا را
گفتـا که ز جـست و جـوی رستـمچـون یافتـم این چـنین عطا را
گفـت ای موسـی سـفـر رها کـنوز دسـت بـیفـکـن آن عـصـا را
آن دم مــوســی ز دل بــرون کــردهمسـایه و خـویش و آشـنا را
اخــلــع نــعــلــیــک ایـن بــود ایـنکـز هـر دو جـهـان بــبــر ولـا را
در خــانــه دل جــز او نــگــنــجـــددل دانـــد رشـــک انـــبـــیــا را
گفت ای موسی به کف چه داریگفـتـا کـه عـصـاسـت راه ما را
گـفـتــا کـه عـصـا ز کـف بــیـفـکـنبــنـگـر تــو عـجــایـب سـمـا را
افــکــنــد و عــصــاش اژدهـا شــدبــگـریـخـت چــو دیـد اژدهـا را
گـفـتــا کـه بــگـیـر تــا مـنـش بــازچــوبــی سـازم پــی شـمـا را
ســـازم ز عـــدوت دســـت یـــاریســازم دشــمـنـت مــتــکــا را
تـــا از جـــز فــضــل مــن نــدانــییـــاران لـــطـــیـــف بـــاوفـــا را
دســت و پــایــت چــو مــار گــرددچـون درد دهیم دسـت و پـا را
ای دســـت مــگــیــر غــیــر مــا راای پــا مـطـلـب جـز انـتــهـا را
مــگــریـز ز رنــج مــا کــه هــر جــارنـجــیـسـت رهـی بــود دوا را
نــگــریـخــت کــســی ز رنــج الــاآمـــد بـــتـــرش پـــی جـــزا را
از دانــه گــریـز بــیـم آن جــاســتبــگـذار بــه عـقـل بــیـم جـا را
شــمـس تــبــریـز لـطــف فــرمـودچـون رفـت بـبـرد لـطـف هـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج