فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٢٢

مــلــک دنــیـا و مــردمــان در ویگـور خــانـه اسـت و مـردگـان در وینیسـت بـسـتـان تـو مـبـاش در اوهــســت زنــدان تــو مــمــان در ویهــرکــرا دل در …

مــلــک دنــیـا و مــردمــان در ویگـور خــانـه اسـت و مـردگـان در وی
نیسـت بـسـتـان تـو مـبـاش در اوهــســت زنــدان تــو مــمــان در وی
هــرکــرا دل در او قـــرار گــرفـــتگرچه زنده است نیست جان در وی
این جـهان بـر مـثـال مـرداریسـتاوفــتـــاده بـــســی ســگــان در وی
آدمـی زاده چــون خــورد چــیـزیکــه ســگــان را دهــان بـــود در وی
گوشتی لاغرست و چندین سگزده چــون گــربـــه نــاخــنــان در وی
عـدل را سـاق لـاغـرسـت ولـیـکظــلــم را فــربـــهــســت ران در وی
انــدریــن آزمــون ســرا ای پـــیــرطــفـل بــودی شــدی جــوان در وی
چـشم بـگشا بـبـین که نامده ایبـــهــر بـــازی چــو کــودکــان در وی
خـاک دنیاسـت چـون وحـل، زنهارمــرکــب خــویـشــتــن مــران در وی
انــدریـن غــبــر هـیـچ آب مــخــورکــه گــلـوگــیـر گــشــت نـان در وی
آرزوهـــا نـــوالـــه چـــربــــســـتنیسـت چـون پـیه اسـتـخـوان در وی
گرچه شیرین بـود چـو نوش کنینـیـش بـیـنـی بــسـی نـهـان در وی
عـرصـه مـلـک پـر ز دیو شـدسـتنــیـســت از آدمــی نــشــان در وی
هـمــه را یـک ســر و دو رو دیـدمآزمــــودم یــــکــــان یـــکــــان در وی
جـمله از بـهر لقمه یی چو سگاندشــمــنــانــنــد دوســـتـــان در وی
چــون زر کــم عــیـار قــلــب آمــدهــر کــرا کــردم امــتـــحـــان در وی
اهـل مــعــنـی در او نـه و مــردانصــــورت آرای چــــون زنــــان در وی
شـد بـدی عام آن چـنان که دمینــیــک بـــودن نــمــی تـــوان در وی
زنـدگـانـی عـذاب و غـیـر از مـرگزنـــده را راحــــتــــی مــــدان در وی
تـــن او را تـــعـــب نــیــامــد کــمچـون کسـی بـیش کند جـان در وی
مـنشـین بـر زمـین او کـه چـو ابـرســیــل بـــارســت آســمــان در وی
مــوج افـــگـــنــده شـــور در دریــاتــو چـو کـشـتــی شـده روان در وی
بــر تــو از غـرق نـیـسـتــم ایـمـنکــــه ز بــــار خــــودی گـــران در وی
بـر بـسـاط زمین کـه از پـی ملـکخــســروان بــاخــتــنـد جــان در وی
دیــدم از اســب دولــت افــتـــادهمـات گـشـتـه بـسـی شـهان در وی
صـاحـب تـیغ و تـیر را کـه بـجـنـگنـکـشــیـدی کــســی کـمـان در وی
ســپـــر از روی دور کــن بـــنــگــرزده رمــــح اجــــل ســــنـــان در وی
از جـهـان رفـت سـیـف فـرغـانـیمــانــد اشــعــار ازو نــشـــان در وی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج