فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٢٢: دیدم رخ خوب گلشنی را

دیـدم رخ خــوب گــلــشــنــی راآن چشم و چـراغ روشنی راآن قـبـلـه و سـجـده گـاه جـان راآن عشـرت و جـای ایمنی رادل گفت که جـان سپـارم آن جـابـگـذارم هسـ…

دیـدم رخ خــوب گــلــشــنــی راآن چشم و چـراغ روشنی را
آن قـبـلـه و سـجـده گـاه جـان راآن عشـرت و جـای ایمنی را
دل گفت که جـان سپـارم آن جـابـگـذارم هسـتـی و مـنـی را
جــان هـم بــه سـمـاع انـدرآمـدآغـــاز نـــهــاد کـــف زنــی را
عـقـل آمد و گفـت من چـه گویماین بخت و سعادت سنی را
این بوی گلی که کرد چون سروهر پـشت دوتـای منحـنی را
در عشـق بـدل شـود همه چـیزتــرکــی ســازنـد ارمــنـی را
ای جان تو بـه جان جان رسیدیوی تـن بـگـذاشـتـی تـنی را
یاقـوت زکـات دوسـت ما راسـتدرویــش خــورد زر غــنــی را
آن مـــریـــم دردمـــنـــد یـــابــــدتـــازه رطــب تـــر جـــنــی را
تـــا دیــده غــیــر بـــرنــیــفــتـــدمنمای بـه خلق محـسنی را
ز ایـمـان اگــرت مـراد امـنـســتدر عـزلـت جــوی ایـمـنـی را
عـزلـت گـه چــیـسـت خـانـه دلدر دل خــو گـیـر سـاکـنـی را
در خــانـه دل هـمــی رســانـنـدآن ســاغــر بــاقـی هـنـی را
خـامش کن و فن خـامشـی گیربــگـذار تــو لـاف پــرفــنـی را
زیـرا کــه دلـســت جــای ایـمـاندر دل مــی دار مؤمـــنــی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج