فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٢٢: بچشم مست خود آن را که کرده ای نظری

بچشم مست خود آن را که کرده ای نظرینـمـانـده اســت ز هـشــیـاری انـدرو اثــریمـی مـشــاهـده تــو بــجــام نـتــوان خــوردکه من چو چشم تـو مستـم بـجرعه …

بچشم مست خود آن را که کرده ای نظرینـمـانـده اســت ز هـشــیـاری انـدرو اثــری
مـی مـشــاهـده تــو بــجــام نـتــوان خــوردکه من چو چشم تـو مستـم بـجرعه نظری
اگــر چــو آب بــگــردی بــگــرد روی زمــیــندر آب و آینـه بـینـی چـو خـویشـتـن دگـری
تــرا بــدیـدم و بــر مـن چـو روز روشـن شـدکـــه آفـــتـــاب بــــزایـــد ز مـــادر و پـــدری
بـپـیش آن لب رنگین که رشـک یاقـوتـسـتعـقـیق سـنگ نـژادسـت و لـعـل بـدگـهری
گمان مبـر کـه ز کـوی تـو بـگـذرد همه عـمرکـسـی کـه دید تـرا همچـو عـمر بـرگـذری
بـعشق بـاختـن ای دوست بـا تـو گستـاخمبـدان صفت که زمن رشـک می بـرد دگری
بـگـرد تـنگ شـکـر چـون مگس همی گـردمولی چه سود مرا دست نیست بر شکری
ز روز ما که بـمحـنت رسـد بـشـام چـه غـمتـرا که در شـب زلفسـت روی چـون قمری
تـو نـازپــرور از آن غـافـلـی کـه شـب تــا روزدلـم زانـده تــو چـون هـمـی کـنـد جــگـری
کـلـاه شـاهـی خـوبـان چـو تـاج بـر سـر نـهکـزین میانه تـو بـر موی بـسـتـه ای کـمری
ز روی صـدق بـسـی سـر زدم بــریـن دیـواربـدان امید کـه بـر مـن شـود گـشـاده دری
ز تـر و خـشـک جـهان بـیش ازین ندارم مـنبـرای تـحـفه تـو جـان خـشک و شعر تـری
خـجـل بـمانده که عیب سیاه پـایی خـویشچـگـونـه پـوشـد طـاوس جـلـوه گـر بــپـری
کــلــاه دار تــمـنـاســت ســیـف فــرغــانـیکـه تـاج وصـل تـو دارد طـمع بـتـرک سـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج