فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٢١: چون خانه روی ز خانه ما

چــون خــانــه روی ز خــانــه مــابـــا آتــش و بـــا زبــانــه مــابـــا رســتـــم زال تـــا نــگــویــیاز رخــش و ز تـــازیــانــه مــازیــرا جـــز …

چــون خــانــه روی ز خــانــه مــابـــا آتــش و بـــا زبــانــه مــا
بـــا رســتـــم زال تـــا نــگــویــیاز رخــش و ز تـــازیــانــه مــا
زیــرا جـــز صـــادقـــان نــدانــنــدمـکــر و دغــل و بــهـانـه مــا
انـدر دل هـیـچ کــس نـگـنـجــیـمچون در سر اوست شانه ما
هــر جــا پــر تــیــر او بــبــیــنــیآن جـاسـت یقـین نشـانه ما
از عشق بگو که عشق دامستزنــهــار مـــگـــو ز دانــه مـــا
بــا خــاطـر خــویـش تــا نـگـویـیای مـحــرم دل فـســانـه مـا
گـر تـو بـه چـنـیـنـه ای بــگـویـیوالـلـه کـه تـویی چـنـانـه مـا
انـــدر تـــبـــریــز بـــد فـــلـــانــیاقـــبـــال دل فـــلـــانــه مـــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج