فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٢٠: تا چند تو پس روی به پیش آ

تا چند تو پـس روی بـه پـیش آدر کـفـر مـرو بـه سـوی کـیـش آدر نیش تو نوش بین به نیش آآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آهر چـنـد بـه صـورت از زمـینـیپــس رش…

تا چند تو پـس روی بـه پـیش آدر کـفـر مـرو بـه سـوی کـیـش آ
در نیش تو نوش بین به نیش آآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
هر چـنـد بـه صـورت از زمـینـیپــس رشــتــه گــوهـر یـقــیـنـی
بــر مـخــزن نـور حــق امـیـنـیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
خود را چو به بیخودی بـبستیمی دانک تـو از خـودی بـرستـی
وز بــنــد هـزار دام جــســتــیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
از پـشـت خـلـیـفـه ای بــزادیچشمی بـه جـهان دون گشادی
آوه کـه بــدیـن قـدر تـو شـادیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
هر چـنـد طـلـسـم این جـهانیدر بـاطـن خـویـشـتـن تـو کـانـی
بــگــشــای دو دیـده نــهـانــیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
چــون زاده پـــرتـــو جـــلــالــیوز طــالــع ســعــد نـیـک فــالـی
از هـر عـدمـی تـو چـنـد نـالـیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
لـعـلـی بـه مـیـان سـنـگ خـاراتــا چــنـد غـلـط دهـی تــو مـا را
در چـشـم تـو ظـاهـرسـت یـاراآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
چـون از بــر یـار سـرکـش آیـیسرمست و لطیف و دلکش آیی
بـا چشم خوش و پـرآتـش آییآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ
در پـیش تـو داشت جـام بـاقیشـمـس تـبـریـز شـاه و سـاقـی
سـبــحــان الـلـه زهـی رواقـیآخـر تـو بـه اصـل اصـل خـویش آ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج