فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ١١: وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را

وقـــت طـــرب خـــوش یــافـــتـــم آن دلـــبـــر طـــنـــاز راساقی بـیار آن جام می مطرب بـزن آن ساز راامـشـب کـه بــزم عـارفـان از شـمـع رویـت روشـنـس…

وقـــت طـــرب خـــوش یــافـــتـــم آن دلـــبـــر طـــنـــاز راساقی بـیار آن جام می مطرب بـزن آن ساز را
امـشـب کـه بــزم عـارفـان از شـمـع رویـت روشـنـسـتآهـسـتـه تـا نـبـود خـبــر رنـدان شـاهـدبــاز را
دوش ای پسر می خورده ای چشمت گواهی می دهدبـاری حـریـفـی جـو کـه او مـسـتـور دارد راز را
روی خـــوش و آواز خـــوش دارنـــد هـــر یـــک لـــذتـــیبـنگر که لذت چـون بـود محـبـوب خـوش آواز را
چـشـمـان تــرک و ابــروان جــان را بــه نـاوک مـی زنـنـدیا رب که دادست این کمان آن تـرک تیرانداز را
شـور غـم عـشـقـش چـنین حـیفـسـت پـنـهان داشـتـندر گـوش نـی رمـزی بــگـو تـا بــرکـشـد آواز را
شـیـراز پــرغـوغـا شـدسـت از فـتــنـه چـشـم خـوشـتتـرسم که آشوب خـوشت بـرهم زند شیراز را
من مرغـکی پـربـسـتـه ام زان در قـفـس بـنشـسـتـه امگر زان که بـشکستی قفس بنمودمی پرواز را
ســعــدی تــو مــرغ زیــرکــی خــوبـــت بــه دام آورده اممشکل به دست آرد کسی مانند تو شهباز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج