فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١١: نگشود مرا ز یاریت کار

نـــگـــشـــود مـــرا ز یـــاریــت کـــاردسـت از دلـم ای رفـیـق! بــردارگـرد رخ مـن، ز خــاک آن کــوســتناشسـتـه مرا بـه خـاک بـسـپـاررنــدیـســت ره س…

نـــگـــشـــود مـــرا ز یـــاریــت کـــاردسـت از دلـم ای رفـیـق! بــردار
گـرد رخ مـن، ز خــاک آن کــوســتناشسـتـه مرا بـه خـاک بـسـپـار
رنــدیـســت ره ســلــامــت ای دل!من کرده ام اسـتـخـاره، صـد بـار
ســـجـــاده زهــد مـــن، کـــه آمـــدخــالـی از عـیـب و عـاری از عـار
پـودش، همگـی ز تـار چـنگ اسـتتـــارش، هــمــگــی ز پـــود زنــار
خالی شده کوی دوست از دوستاز بام و درش، چه پرسی اخبار؟
کـــز غـــیـــر صـــدا جـــواب نـــایـــدهـرچــنــد کــنــی سؤال تــکــرار
گـر می پـرسـی: کـجـاسـت دلدار؟آیـد ز صــدا: کــجــاســت دلـدار؟
از بـهـر فـریب خـلـق، دامـی اسـتهـان! تـا نـشـوی بــدان گـرفـتـار
افــســوس کــه تـــقــوی بـــهــائیشـد شـهـره بــه رنـدی آخـر کـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج