فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١١: من که مشتاقم به جان برگشته مژگان تو را

من که مشتاقم بـه جان بـرگشته مژگان تو راکی تـوانم بـرکـشـید از سـینه پـیکـان تـو راگر بدینسان نرگس مست تو ساغر می دهدهوشیاری مشکل است البته مستان تو ر…

من که مشتاقم بـه جان بـرگشته مژگان تو راکی تـوانم بـرکـشـید از سـینه پـیکـان تـو را
گر بدینسان نرگس مست تو ساغر می دهدهوشیاری مشکل است البته مستان تو را
وعـده فـردای زاهـد قـسـمـت امـروز نـیـسـتبـهـر حـور از دسـت نـتـوان داد دامـان تـو را
جـز سـر زلـف پـریشـانت نمـی بـینم کـسـیکـاو بــه خـاطـر آورد خـاطـر پـریـشـان تـو را
ای دریغ از تـیغ ابـرویـت کـه خـون غـیر ریخـتسـالـهـا بـیهـوده رفـتـم خـاک مـیـدان تـو را
هـرگـز از جـیـب فـلـک سـر بــر نـیـارد آفـتــابصـبــح دم بــیـنـد اگـر چـاک گـریـبــان تـو را
دامــن آفــاق را پـــر عــنــبـــر ســارا کــنــنــدگـر بـر افـشـانند زلـف عـنـبـر افـشـان تـو را
چـشـم گـریـان مـرا از گـریه نـتـوان مـنـع کـردتـا بـه کـام دل نـبـوسـم لـعـل خـندان تـو را
آه سـوزان را فـروغـی انـدکـی آهـســتــه تــرترسم آسیبـی رسد شمع شبـستـان تو را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج