فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١١: در بیابان جنون سلسله پردازی نیست

در بـیابـان جـنون سـلـسـله پـردازی نیسـتروزگــاری اســت دریــن دایــره آوازی نــیــســتنه همین کوچه و بازار ز مجنون خالی استدر بــیـابــان جــنــون نـ…

در بـیابـان جـنون سـلـسـله پـردازی نیسـتروزگــاری اســت دریــن دایــره آوازی نــیــســت
نه همین کوچه و بازار ز مجنون خالی استدر بــیـابــان جــنــون نـیـز نــظــربــازی نـیـســت
وحــشــت آبــاد بــود در نـظـر مـن شــهـریکـه بـه هـر کـوچـه او خـانـه بــرانـدازی نـیـسـت
بـرنـیـایـد نـفـس از طـوطـی شـیرین گـفـتـاردر حــریـمــی کــه رخ آیـنــه پــردازی نــیــســت
بــه چــراغ مـه و خــورشـیـد نـگـردد روشــنهـر حــریـمـی کـه در او شـعـلـه آوازی نـیـسـت
مـی تـوان یـافـت ز پـیـچـیـدگـی بــال و پـرمکـه بـه گـیـرایی مـژگـان تـو شـهـبـازی نـیـسـت
نیسـت ممکن که تـراود سخـن از من صائبدر حریمی که در او چشم سخن سازی نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج