فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ١١: جام می تا خط بغداد ده ای یار مرا

جـــام مـــی تـــا خـــط بـــغـــداد ده ای یــار مـــرابــاز هـم در خــط بــغــداد فــکــن بــار مـرابــــاجـــگـــه دیـــدم و طـــیـــار ز آراســـتــ…

جـــام مـــی تـــا خـــط بـــغـــداد ده ای یــار مـــرابــاز هـم در خــط بــغــداد فــکــن بــار مـرا
بــــاجـــگـــه دیـــدم و طـــیـــار ز آراســـتــــگـــیعـیش چـون بـاج شـد و کـار چـو طـیار مرا
رخـــت کــاول ز در مــصــطــبـــه بـــرداشــتـــیــمهـم بــدان مـنـزل بــرداشــت فـرود آر مـرا
ســفـر کـعــبــه بــه صــد جــهـد بــرآوردم و رفـتســفـر کـوی مـغــان اســت دگـر بــار مـرا
پــیـش مــن لــاف ز شــونــیـزیـه شــونــیـز مــزندسـت من گیر و بـه خـاتـونیه بـسـپـار مرا
گـوئیـم حــج تــو هـفـتــاد و دو حـج بــود امـسـالاین چـنین تـحـفـه مکـن تـعـبـیه در بـار مرا
گــوئیــم کــعــبــه ز بـــالــای ســرت کــرد طــوافایـن چـنـیـن بــیـهـده پــنـدار مـپــنـدار مـرا
مــن در کــعــبــه زدم کــعــبــه مــرا درنــگــشــادچــون نــدانــم زدن آن در نــدهـد بــار مــرا
دامــن کــعــبـــه گــرفــتــم دم مــن درنــگــرفــتدرنـگــیـرد چــون نـبــیـنـد دم کــردارد مــرا
شـــیــرمـــردان در کـــعـــبـــه مـــرا نـــپـــذیــرنــدکـــه ســـگــان در دیــرنــد خـــریــدار مــرا
مـغــکــده دیـد کـه مـن رد شــده کـعــبــه شــدمکـرد لـابــه کـه ز مـن مـگـذر و مـگـذار مـرا
ســوخــتــه بـــیــد مــنــم زنــگ زدای مــی خــامســاقــی مـیـکــده بــه دانـد مـقــدار مــرا
حــجــرالـاســود نـقـد هـمـگـان را مـحــک اســتکـم عـیارم من از آن کـرد مـحـک خـوار مرا
زیـن سـپـس خـال بـتـان بـس حـجـرالـاسـود مـنزمـزم آنـک خــم و کـعــبــه در خــمـار مـرا
خـانـقـه جـای تــو و خـانـه مـی جـای مـن اسـتپـــیــر ســـجـــاده تـــو را داده و زنــار مــرا
بــاریـا دیـن بــه بــهـشـتــت نـبــرد وز سـر صـدقبـــرهــانــد هــمــه زنــار مــن از نــار مـــرا
نـیـســت در زهـد ریـائیـت بــه جــو ســنـگ نـیـازوانـدرین فـسـق نیاز اسـت بـه خـروار مـرا
اندران شیوه که هستی تو، تو را یار بسی استو اندرین ره که منم، نیست کسی یار مرا
لـالـه می خـورد کـه از پـوسـت بـرون رفـت تـو نیزلـالـه خـوردم کـن و از پـوسـت بـرون آر مرا
مـی خـوری بــه کـه روی طـاعـت بـی درد کـنـیانـدکـی درد بــه از طــاعـت بــســیـار مـرا
گـل بــه نـیـل تــو نـدارم مـن و گـلـگـون قــدحــیمـی خــورم تــا ز گــل گـور دمـد خــار مـرا
می خـورم می که مرا دایه بـر این ناف زده استنــبـــرد ســـرزنــش تـــو ز ســـر کــار مــرا
چــنــد تــهــدیــد ســر تــیـغ دهــی کــاش بــدیدســت در گـردن تــیـغ تــو حــلـی وار مـرا
از تــو مـنـت نـپــذیـرم کـه مـلـک وار چــو شــمـعتــخــت زریـن نـهـی انـدر صـف احــرار مـرا
مــنـتــی دارم اگــر بــر ســر نـطــعــم چــو چــراغبـنشـانی خـوش و آنگـه بـکـشـی زار مـرا
کـس بـه عـیار فـرسـتـادی و گفـتـی کـه بـه سـرخـون بـریزد بـه سـر خـنجـر خـونخـوار مـرا
وز پــــی آنـــکـــه ز ســـر تـــو خـــبــــردار شـــومکـس فـرســتــاد بــه ســر انـدر عـیـار مـرا
تــیــغ عــیــار چــه بـــایــد ز پــی کــشــتــن مــنهـم تـو کـش کـز تـو نـیـاید بـه دل آزار مـرا
تـو نـکـوتــر کـشـی ایـرا تـو سـبــک دسـت تــریخـیـز و بـرهـان ز گـرانـدسـتـی اغـیـار مـرا
کـافــر و مـســت هـمـی خــوانـی خــاقـانـی مـراکـس مـبـینـاد چـو او مؤمـن و هشـیار مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج