فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١١: ای غم عشق تو برده ز دل ما تنگی

ای غـم عـشـق تـو بـرده ز دل ما تـنگـیآرزوی مــه و خــور بــا رخ تــو هــمــرنــگــیشرح دل کرد چنان عشق که نتواند اگر؟پــای بــیــرون نــهــد از دایــر…

ای غـم عـشـق تـو بـرده ز دل ما تـنگـیآرزوی مــه و خــور بــا رخ تــو هــمــرنــگــی
شرح دل کرد چنان عشق که نتواند اگر؟پــای بــیــرون نــهــد از دایــره دل تــنــگــی
حـبـشـی زلـفـی و از بـندگـی عـارض تـوداغ دارســـت رخ مـــاه چـــو روی زنـــگـــی
هر که در دور تو بـی عشق بـرآمد نامشگـر بــدیـن عـار رضـا داد زهـی بــی نـنـگـی
کـاه بـرگـی کـه بــبــاد تـو ز جـا بـرخـیـزدجـای آنسـت کـه بـا کـوه کـند همـسـنگـی
بـسوی خاک درت زآن نتـوان رفت سبـککه زمین بـر سـر راهسـت کلوخـی سـنگی
بـا تن خویش بـبـی کاری اگر کردی صلحای دل شـیـفـتـه بـا دولـت خـود در جـنـگـی
قــطــع آن راه کــنـد مـرد بــپــای هـمــتسخـن از تـرک سرت گفتـم از آن می لنگی
سـیف فرغانی پـا بـر سـر خـود نه در راهزآنکه این راه دو گامست و تو صد فرسنگی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج