فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ١١: از حریص افزون به قانع فیض احسان می رسد

از حـریص افزون بـه قانع فیض احسان می رسدروزی مـور از شـکـرخـنـد سـلـیـمـان مـی رسـدحــاصــل عـالـم بــود از قـانـعـان، کـز کـشــتــزارهر چـه از مـوران…

از حـریص افزون بـه قانع فیض احسان می رسدروزی مـور از شـکـرخـنـد سـلـیـمـان مـی رسـد
حــاصــل عـالـم بــود از قـانـعـان، کـز کـشــتــزارهر چـه از مـوران زیاد آید بـه دهقـان مـی رسـد
بـید می گردد پـس از خـشـکی بـرومند از نبـاتاز سـر مـنـصـور دار آخـر بـه سـامـان مـی رسـد
حــلــقــه درگــاه امـیـدســت چــشــم انـتــظــاربــوی پـیـراهـن بــه داد پـیـر کـنـعـان مـی رسـد
حـسـن را دارد سـپـند از چـشـم بـدبـینـان نگـاهنـالـه بــلـبــل بــه فـریـاد گـلـسـتـان مـی رسـد
وصل می خواهی، تلاش خاکساری کن که گردتا نفس را راست می سازد به دامان می رسد
تــیـره روزان خــوب مـی دانـنـد صــائب قـدر هـمشـام زلـف آخـر بـه فـریـاد غـریـبــان مـی رسـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج