فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١١٩

دلـا گـر دولتـی داری طـلب کـن جـای درویشـانکه نوردوسـتـی پـیداسـت در سیمای درویشانبـرون شو از مکان و کون تـا زیشـان نشان یابـیچو در کون و مکان باشی نی…

دلـا گـر دولتـی داری طـلب کـن جـای درویشـانکه نوردوسـتـی پـیداسـت در سیمای درویشان
بـرون شو از مکان و کون تـا زیشـان نشان یابـیچو در کون و مکان باشی نیابی جای درویشان
بـر ایشـان کـه بـشـنـاسـنـد گـوهرهای مـردم راتـوانـگـر گـر بـود چـون زر نگـیرد جـای درویشـان
چـو مهر خـوب رویانسـت در هر جـان تـرا جـانیاگــر دولــت تــرا جــا داد در دلـهـای درویـشــان
مقـیم مقـعـد صـد قـند درویشـان بـی مـسـکـنبــنـازد جــنـت ار فـردا شــود مأوای درویـشــان
مبـر از صـحـبـت ایشـان که همچـو بـاد در آتـشدر آب و خــاک اثــر دارد دم گــیـرای درویـشــان
فـلـک را گـرچـه بـازیهـاسـت بـر بـالـای اوج خـودزمـیـن را سـرفـرازیهـاسـت زیـر پـای درویـشـان
بـتـقدیر ارچه گردون را همه زین سو بـود گردشبـگردد آسـمان زآن سـو که گردد رای درویشـان
شب قدرست و روز عید هر ساعت مه و خور رااگـر خـود را بـگـنـجـانـنـد در شـبـهای درویشـان
اگر چـه جـان ز مستـوری چـو صورت در نظر نایدبـتـن در روی جـان بـیـنـد دل بـینـای درویـشـان
بـزیـر پـای ایـشـانـسـت در مـعـنـی سـر گـردونبـصـورت گـرچـه گردونسـت بـر بـالای درویشـان
ز درهای سـلـاطـین ار گـدایان نـان همـی یابـندسـلـاطـین ملـک می یابـند از درهای درویشـان
چـو مردان سـیف فرغانی مکن بـیرون اگر مردیز دل انـدوه درویشـی ز سـر سـودای درویشـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج