فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٩: حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید

حـبـیـب کـعـبـه جـانـسـت اگـر نـمـی دانـیدبــه هـر طـرف کـه بــگـردیـد رو بــگـردانـیـدکه جـان ویست بـه عالم اگر شما جـسمیدکه جان جمله جان هاست اگر شم…

حـبـیـب کـعـبـه جـانـسـت اگـر نـمـی دانـیدبــه هـر طـرف کـه بــگـردیـد رو بــگـردانـیـد
که جـان ویست بـه عالم اگر شما جـسمیدکه جان جمله جان هاست اگر شما جانید
نـدا بـرآمـد امـشـب کـه جـان کـیـسـت فـدابـجـسـت جـان من از جـا که نقد بـستـانید
هـزار نـکـتـه نـبـشـتـسـت عـشـق بـر رویـمز حـال دل چـو شـمـا عـاشـقـید بـرخـوانید
چـه سـاغرسـت که هر دم بـه عاشقان آیدشـما کـشـید چـنین سـاغـری کـه مردانید
که عشق باغ و تماشاست اگر ملول شویدهـواش مـرکـب تــازیـسـت اگـر فـرومـانـیـد
چــو آب و نـان هـمـه مـاهـیـان ز بــحـر بــودچــو مـاهـیـیـد چــرا عــاشــق لــب نـانـیـد
قرابـه ایسـت پـر از رنج و نام او جـسمستبــه سـنـگ بــربــزنـیـد و تــمـام بــرهـانـیـد
چـو مـرغ در قـفـصـم بـهـر شـمـس تـبـریزیز دشـمـنـی قـفـصـم بـشـکـنـید و بـدرانـید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج