فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١١٩: برخیز و صبوح را بیارا

بــــرخــــیـــز و صــــبــــوح را بــــیـــاراپــرلـخــلـخــه کــن کـنـار مـا راپــــیـــش آر شــــراب رنـــگ آمــــیـــزای سـاقی خـوب خـوب سیمااز مـ…

بــــرخــــیـــز و صــــبــــوح را بــــیـــاراپــرلـخــلـخــه کــن کـنـار مـا را
پــــیـــش آر شــــراب رنـــگ آمــــیـــزای سـاقی خـوب خـوب سیما
از مـن پـرسـیـد کـو چـه سـاقـیـسـتقـنـدسـت و هـزار رطـل حـلـوا
آن ســــاغـــر پــــرعــــقـــار بــــرریـــزبــر وســوســه مـحــال پــیـمـا
آن مـی کـه چــو صـعـوه زو بــنـوشــدآهـنـگ کـنـد بــه صـیـد عـنـقـا
زان پـــیــش کـــه دررســـد گـــرانــیبــرجــه ســبــک و مـیـان مـا آ
مــی گــرد و چـــو مــاه نــور مــی دهحــمـرا مـی ده بــدان حـمـیـرا
مـا را هـمـه مـسـت و کـف زنـان کـنوان گـاه نـظـاره کـن تــمـاشــا
در گـردش و شـیـوه هـای مـســتــاندر عــربــده هــای در عــلــالــا
در گــردن ایــن فــکــنــده آن دســـتکـان شـاه من و حـبـیب و مولا
او نـــیـــز بــــبـــرده روی چـــون گـــلمــی بــوســد یــار را کــف پــا
ایـن کـیـســه گـشــاده از ســخــاوتکـه خـرج کـنـیـد بــی مـحـابــا
دســتــار و قــبـــا فــکــنــده آن نــیــزکـایـن را بــه گـرو نـهـیـد فــردا
صــــد مــــادر و صــــد پـــــدر نــــداردآن مهر که می بـجوشد آن جا
ایــن مــی آمــد اصــول خـــویــشــیکـز سـکـر چـنین شـدنـد اعـدا
آن عــربـــده در شــراب دنــیــاســـتدر بــزم خــدا نـبــاشــد آن هـا
نی شورش و نی قیست و نی جنگساقیست و شراب مجلس آرا
خــامـوش کـه ز ســکـر نـفـس کـافــرمـــی گــــویـــد لـــا الـــه الـــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج