فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١١٨

غـــرض از آدم درویــشـــانـــنـــدورکـسـی آدمـیـسـت ایـشـانـنـدنـزد ایـن قــوم تــوانـگــر هـمــتپـادشـاهـان هـمـه درویـشـانـنـدگـر بـخـواهنـد جـهان س…

غـــرض از آدم درویــشـــانـــنـــدورکـسـی آدمـیـسـت ایـشـانـنـد
نـزد ایـن قــوم تــوانـگــر هـمــتپـادشـاهـان هـمـه درویـشـانـنـد
گـر بـخـواهنـد جـهان سـرتـاسـراز سـلـاطـین جـهـان بـسـتـانـنـد
بـجـز ایشان که سلیمان صفتـندآن دگـــر آدمـــیـــان دیــوانـــنـــد
دگـران چـون زن و ایشـان مردنددگران چـون تـن و ایشـان جـانند
هریکـی قـطـب بـتـمکـین لـیکـنچـون فـلـک گـرد زمـین گـرداننـد
بـارکش چون شترو، مرکب سیرگـر بـر افـلـاک خـوهی می رانند
خاک ره گشته ولی همچون آبهـرکـجــا گـرد بــود بــنـشــانـنـد
شـده بـیگـانه ز خـویشـان لیکـنهـمـدگـر را بـمـدد خـویـشـانـنـد
از هـوا نـقــش نـگـیـرنـد چــو آبزآنـکــه در وجــد بآتــش مــانـنـد
دامن از خـلق جـهان بـاز کشـندوآسـتـین بـر دو جـهان افـشـانند
بـا همه درس کتـب بـی خـبـریتـو از آن عـلـم کـه ایشـان داننـد
هرچـه بـر لـوح ازل مکـتـوبـسـتیک یک از صفحه دل می خوانند
بـا چـنین قـوم بـنان بـخـل کـنیور بــجــانـشـان بــخـری ارزانـنـد
سـیف فـرغـانی در مدحـتـشـانهـرچــه گــویـی تــو ورای آنــنــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج