فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١١٨: دو ماه پهلوی همدیگرند بر در عید

دو مــاه پــهــلــوی هـمــدیـگــرنــد بــر در عــیـدمــه مـــصـــور یــار و مــه مـــنــور عـــیــدچــو هـر دو ســر بــه هـم آورده انــد در اســرارهزا…

دو مــاه پــهــلــوی هـمــدیـگــرنــد بــر در عــیـدمــه مـــصـــور یــار و مــه مـــنــور عـــیــد
چــو هـر دو ســر بــه هـم آورده انــد در اســرارهزار وسـوسـه افـکـنـده انـد در سـر عـید
ز مـوج بــحــر بــرقـصـنـد خـلـق هـمـچــو صـدفولیک همچـو صدف بـی خبـر ز گوهر عید
ز عــیـد بــاقـی ایـن عــیـد آمـده ســت رســولچو دل بـه عید سپـاری تـو را بـرد بـر عید
بــه روز عــیـد بــگــویـم دهـل چــه مــی گــویـداگـر تـو مردی بـرجـه رسـید لـشـکـر عـید
قـــراضـــه دو کـــه دادی بـــرای حـــق بـــنــگــرجـزای حـسـن عـمل گـیر گـنج پـرزر عـید
وگر چو شیشه شکستی ز سنگ صوم و جهادمی حـلال سـقا هم بـکش ز سـاغر عید
از ایـن شــکـار ســوی شــاه بــازپــر چــون بــازکـه درپـریـد بـه مـژده ز شـه کـبـوتـر عـید
تــو گـاو فــربــه حــرصــت بــه روزه قـربــان کـنکـه تـا بـری بـه تـبـرک هـلـال لـاغـر عـیـد
وگـــر نـــکـــردی قـــربــــان عـــنـــایـــت یـــزدانامید هست که ذبحش کند به خنجر عید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج