فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١١٨: بنمود وفا از این جا

بــــنـــمـــود وفــــا از ایـــن جــــاهـرگــز نــرویـم مــا از ایـن جــاایـن جــا مـدد حـیـات جــانـسـتذوقست دو چشم را از این جااین جاست که پا به گل…

بــــنـــمـــود وفــــا از ایـــن جــــاهـرگــز نــرویـم مــا از ایـن جــا
ایـن جــا مـدد حـیـات جــانـسـتذوقست دو چشم را از این جا
این جاست که پا به گل فرورفتچـون بــرگـیـریـم پـا از ایـن جـا
این جـا بـه خـدا کـه دل نـهـادیمکس را مبـر ای خـدا از این جـا
ایـن جـاسـت کـه مـرگ ره نـداردمرگـسـت بـدن جـدا از این جـا
زین جـای بـرآمدی چـو خـورشیدروشــن کـردی مـرا از ایـن جــا
جــان خـرم و شـاد و تــازه گـرددزیـن جـا یـابــد بــقـا از ایـن جـا
یــک بـــار دگــر حــجـــاب بـــرداریــک بــار دگــر بــرآ از ایـن جــا
ایـن جــاســت شــراب لـایـزالـیدرریـز تــو ســاقـیـا از ایـن جــا
این چـشـمـه آب زنـدگـانـیـسـتمشکی پـر کن سقا از این جـا
ایـن جـا پـر و بــال یـافـت دل هـابــگـرفـت خـرد هـوا از ایـن جـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج