فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١١٧

درین جـهان که بـسـی تـن پـرسـت را جـان مردکـسـیسـت زنده کـه از درد عـشـق جـانان مردبــنـزد زنـده دلـان در دو کــون هـشــیـار اوســتکه از شـراب غـم عـش…

درین جـهان که بـسـی تـن پـرسـت را جـان مردکـسـیسـت زنده کـه از درد عـشـق جـانان مرد
بــنـزد زنـده دلـان در دو کــون هـشــیـار اوســتکه از شـراب غـم عـشـق دوسـت سـکران مرد
اگر چه عشق کشنده است، جان و دل می داربـعـشـق زنده، کـه بـی عـشـق نیک نتـوان مرد
بـــشــمــع عــشــق ازل زنــدگــی نــبـــود آن راکـه وقـت صـبــح اجــل شـد چــراغ ایـمـان مـرد
بـتـیغ عـشـق چـو کـشـتـه نشـد یقـین می دانکـه نفـس کـافـرت ای خـواجـه نامسـلـمان مرد
اگـرچـه شـیـطـان تــا حـشـر زنـده خـواهـد بــودچو نفس سرکش تو کشته گشت شیطان مرد
چــو دل بــمـرد تــن از قــیـد خــدمــت آزادســتبــرســت دیـو ز پــیـکـار چــون ســلـیـمـان مـرد
چـو نـفـس مـرد دلـت را جـهان جـان مـلـکـسـتبــاردشـیـر رسـد مـمـلـکـت چــو سـاسـان مـرد
طــمــع ز خــلــق بـــبـــر وز خـــدا طــلــب روزیکـه سـایل درش آسـان بـزیـسـت و آسـان مـرد
گـدا کـه خــوار بــود بــهـر لـقــمـه بــر در خــلـقهـمـیـن کـه نـزد تــوانـگـر عـزیـز شــد نـان مـرد
بـعـشـق زنده همـی دار جـان کـه طـبـع فـضـولبــرای نـفــس ولـایـت گـرفــت چــون جــان مـرد
مــعـــاویــه ز بـــرای یــزیــد هــمــچـــون ســـگگـرفـت تــخــت خـلـافـت چــو شـیـر یـزدان مـرد
هــزار هــمــچــو تــو مــردنــد پــیـش تــو و از آنفــراغــتــســت تــرا کــیـن بــرفــت یــا آن مــرد
ز خــــوف آب نــــخــــوردنـــدی ار بــــهـــایـــم راخــبــر شـدی کـه یـکـی در مـیـان ایـشـان مـرد
بــمــانـد عــمــری بــیـچــاره ســیـف فــرغــانـینـکـرد طــاعــت لـیـک از گـنـه پــشــیـمـان مـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج