فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٧: به روح های مقدس ز من سلام برید

بـه روح هـای مـقـدس ز مـن سـلـام بـریدبـه عـاشـقـان مـقـدم ز مـن پـیـام بـریـدبـه روز وصل چـو بـرقم شب فراق چـو ابـراز این دو حـال مشـوش بـگو کـدام بـ…

بـه روح هـای مـقـدس ز مـن سـلـام بـریدبـه عـاشـقـان مـقـدم ز مـن پـیـام بـریـد
بـه روز وصل چـو بـرقم شب فراق چـو ابـراز این دو حـال مشـوش بـگو کـدام بـرید
خدای خصم شما گر به پیش آن خورشیدز ماه و شمع و ستـاره و چراغ نام بـرید
سـیاه کاسـه شـوی ار ز مطبـخ عشـقشبه سوی خوان کرم دیگ های خام برید
نـشـان دهم کـه شـمـا آتـش از کـجـا آریدز بـرق نعل شهنشاه خوش خـرام بـرید
ولـیک مـرکـب تـنـدسـت هان و هان زنـهارنه زین هلد نه لگـام ار شـما لگـام بـرید
حـیـات یـابـد آن جـا را اگـر چـه مـرده بـریدحــلـال گــردد آن جــا اگــر حــرام بــریـد
هزار بـند چو عشقش ز پـای جان بـگشادمرا دو دسـت گرفـتـه بـه آن مقـام بـرید
ز لـوح عـشـق نـبـشـتـیـم این غـزل هـا رابه شمس مفخر تبـریز از این غلام بـرید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج