فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١١٦

ای بــلــبــل بــوســتــان مــعــقــولطـوطـی شـکرفـشـان معـقولای بــر ســر تــو لــجــام حــکــمـتوی در کـف تـو عـنان مـعـقـولمــشـــاطــه مــنــطـــق…

ای بــلــبــل بــوســتــان مــعــقــولطـوطـی شـکرفـشـان معـقول
ای بــر ســر تــو لــجــام حــکــمـتوی در کـف تـو عـنان مـعـقـول
مــشـــاطــه مــنــطـــق تـــو کــردهآرایــش دخــتـــران مــعــقــول
وی از پــی طــعــن دیـن نـشــانـدهبـر رمـح جـدل سـنان معـقـول
وی نـاخــن بــحــث تــو ز شــبــهـهرنگین شـده بـر میان معـقـول
رو چــــهـــره نـــازک شــــریـــعـــتمـخـراش بــنـاخـنـان مـعـقـول
پــنـداشــتــه ای کـه از حــقـیـقــتمغزیست در استخوان معقول
بـــر ســفــره حــکــمــت آزمــودنــدپـس بـی نمکست نان معقول
تـــــیــــر نــــظـــــرت ز کــــوری دلکـژ می رود از کـمـان معـقـول
ســر بــر نـکــنـی بــعــالــم قــدساز پــایــه نــردبـــان مــعــقــول
بــا حــبــل مــتــیــن دیــن چــرایـیپـا بـسـتـه ریسـمـان معـقـول
زردشـت نـه ای چــرا شـدســتــنـدخـلقی ز تـو زند خـوان معقول
شــرح ســخـــن مــحـــمــدی کــنتـا چـنـد کـنـی بـیان مـعـقـول
بــر شــه ره شــرع مـصــطـفـی رونـه در پــی ره زنـان مـعــقــول
کـز مـنـهـج حـق بــرون فـتــادسـتآمــد شــد رهـروان مـعــقــول
بـــانـــگ جـــرس ضـــلـــالـــت آیــدپــیـوسـتــه ز کـاروان مـعـقـول
گــوش دل خــویـشــتــن نــگــه داراز بـوعـلـی آن زبــان مـعـقـول
نـقــد دغــلــی بــزر مــطــلــاســتدر کـیـســه زرگـران مـعــقـول
در خـــانــه دیــن نــخــواهــی آمــدای مـانده بـر آسـتـان معـقـول
بــی فــر هــمــای شــرع مــانــدیچـون جـغد در آشـیان معـقول
چــون بــاز ســپــیــد نــقــل دیــدیبــگـذار قــراطــغــان مـعــقـول
اینـجـا کـه مـنـم بـهـار شـرعـسـتوآنجـا که تـویی خـزان معـقول
در مـعــجــزه مـنـکــری کــه کــردیشـاگـردی سـاحـران مـعـقـول
ســودی نــکــنــی ز دیــن تـــصــورایـن بـس نـبـود زیـان مـعـقـول
روشن دل چون چراغت ای دوستتـاریک شـد از دخـان مـعـقـول
هــرگــز نــبـــود حـــرارت عــشـــقدر طـبـع فـسـردگـان مـعـقـول
از حــضــرت شــاه انــبـــیــا عــلــمای سـخـره جــاودان مـعـقـول
مـــا را ز خـــبــــر مـــثـــالـــهـــا دادنافـذ همه بـی نشـان معـقول

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج