فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١١٦: ما فتنه بر توایم و تویی فتنه بر سخن

ما فتـنه بـر تـوایم و تـویی فتـنه بـر سـخـندانسته ای که هست ز طوطی هنر سخنمـا را هـمـی دهـد ز مـیـانـت کـمـر نـشـانمـا را هـمـی کـنـد ز دهـانـت خـبــر…

ما فتـنه بـر تـوایم و تـویی فتـنه بـر سـخـندانسته ای که هست ز طوطی هنر سخن
مـا را هـمـی دهـد ز مـیـانـت کـمـر نـشـانمـا را هـمـی کـنـد ز دهـانـت خـبــر سـخـن
در مـصـر خــوبــی تــو نـگـردد شــکـر فـراختــا از دهـان تــنـگ تــو نــایـد بــدر ســخــن
جز وصف و ذکر تـو نکنم زآنکه خوشتـرستوصـفـت ز هر حـکایت و ذکرت ز هر سـخـن
نـشــنـیـده ام کــه غــیـر تــو از نـوع آدمـیکس را بـود ز پـسـتـه دهان وز شکر سخـن
گـر شـکـری از آن لـب شـیرین طـلـب کـنمشـاید کـه رو تـرش نکـنی زین قـدر سـخـن
همچـون لب تـو رشـک نبـات و شـکر شـودگـر بــر دهـان تــنـگ تــو یـابــد گـذر سـخـن
روی تـــرا بـــدیــدم و بـــســیــار گــوشــدمبـلـبـل چـو دید گـل نکـند مـخـتـصـر سـخـن
ای دل حـدیـث وصـل زبــان بــرگـشـا بــگـوتــا چــنـدت اوفـتــد گـره شــرم در ســخــن
چون بـوسه خواستـم ز دهان تو عقل گفتسـنجـیده گـوی بـا لب او همچـو زر سـخـن
از بـهر بـوسـه یی چـه بـخـیلـی کـنی بـدهتــا بــا لــب تــوام بــنـمــانـد دگــر ســخــن
از لب شکر فشاندی و معلوم شد که هیچطــوطـی نـگـویـد از تــو دلـاویـزتــر ســخــن
ای سیف رو سـخـن شو ازیرا که هیچ چـیزدسـتـی نیافـت بـر لب لعـلش مگـر سـخـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج