فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١١٦: رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود

رسـید سـاقـی جـان مـا خـمـار خـواب آلـودگـرفـت ســاغــر زریـن ســر ســبــو بــگـشــودصــلـای بــاده جــان و صــلـای رطــل گـرانکــه مـی دهـد بــه خــم…

رسـید سـاقـی جـان مـا خـمـار خـواب آلـودگـرفـت ســاغــر زریـن ســر ســبــو بــگـشــود
صــلـای بــاده جــان و صــلـای رطــل گـرانکــه مـی دهـد بــه خــمــاران بــه گــاه زودازود
زهـی صـبــاح مـبــارک زهـی صـبـوح عـزیـزز شــاه جــام شــراب و ز مـا رکـوع و ســجــود
شـراب صـافـی و سـلطـان ندیم و دولت یاردگــر نـیـارم گـفــتــن کــه در مـیـانـه چــه بــود
هـر آنـک مـی نـخـورد بــر سـرش فـروریـزدبــگـویـدش کــه بــرو در جــهـان کــور و کــبــود
در این جهان که در او مرده می خورد مردهنـخــورد عـاقـل و نـاســود و یـک دمـی نـغـنـود
چـو پـاک داشـت شکم را رسـید بـاده پـاکزهی شراب و زهی جام و بزم و گفت و شنود
شـراب را تـو نـبــیـنـی و مـسـت را بـیـنـینــبـــیــنــی آتــش دل را و خــانــه هــا پـــردود
دل خـسـان چـو بـسـوزد چـه بـوی بــد آیـددل شـهـان چــو بــســوزد فـزود عـنـبــر و عـود
نبـشتـه بـر رخ هر مست رو که جان بـردینبـشـتـه بـر لـب سـاغـر کـه عـاقـبـت مـحـمود
نبـشـتـه بـر دف مـطـرب کـه زهره بـنده تـونبـشـتـه بـر کف سـاقـی که طـالعـت مسـعـود
بـخـند مـوسـی عـمـران بـه کـوری فـرعـونبـــخــور خــلــیــل خــدا نــوش کــوری نــمــرود
بـلـیـس اگـر ز شـراب خـدای مـسـت بـدیز صــد گـنـه نـشــدی هـیـچ طـاعـتــش مـردود
خـمش کنم که خـمش بـه پـیش هشیارانکـه خــلـق خـیـره شـدنـد و خـیـالـشـان افـزود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج