فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١١٦: جوهر ذاتی نمی خواهد ز کس اکسیر خویش

جوهر ذاتی نمی خواهد ز کس اکسیر خویشگـوهر از گـرد یتـیمـی مـی کـند تـعـمیر خـویشکـاسـه فـغـفـور رابــر فـرق خــاقـان بــشـکـنـدهرکه را بـاشد ولی نعمت ز…

جوهر ذاتی نمی خواهد ز کس اکسیر خویشگـوهر از گـرد یتـیمـی مـی کـند تـعـمیر خـویش
کـاسـه فـغـفـور رابــر فـرق خــاقـان بــشـکـنـدهرکه را بـاشد ولی نعمت ز چشم سیر خویش
پـیـچ و تـاب بـیقـراری رشـتـه جـان مـن اسـتمی بـرم چـون آب هرجـامی روم زنجـیر خـویش
آهوان نـاز سـگ لـیلـی بـه مـجـنون مـی کـنندعشق در هر جا که باشد می کند تأثیر خویش
زخــم مـن از گـردخــجــلـت رخــنـه دیـوار شـداینـقـدر غـافـل نـبـاشـد بـود از نـخـجـیر خـویش
مــی بــرد رنـگ از رخ یـاقــوت خــون گــرم مــارحـم کن ای سنگدل بـرجـوهر شمشیر خویش
در رکـاب سـیل نتـوانی شـدن واصـل بـه بـحـرتـا نشویی دست رغبـت صائب از تعمیر خویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج