فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١١٥

نصیحت می کنم بـشنو بـر آن بـاشبـدل گـر مسـتـمع بـودی بـجـان بـاشچـو ملـک فـقـر می خـواهی بـهمتبـرو بـر تـخـت دل سلطان نشان بـاشبـتـن گـر همـچـو انسـان…

نصیحت می کنم بـشنو بـر آن بـاشبـدل گـر مسـتـمع بـودی بـجـان بـاش
چـو ملـک فـقـر می خـواهی بـهمتبـرو بـر تـخـت دل سلطان نشان بـاش
بـتـن گـر همـچـو انسـان بـر زمـینیبـدل همچـون ملـک بـر آسـمـان بـاش
درین مرکز که هستـی همچو پـرگاربـسـر بـیـرون بـپـای انـدر مـیـان بـاش
بـهمت کش بـلندی وصـف داتـسـتســوی بــام مـعــالــی نـردبــان بــاش
بــرغــبــت خــدمـت زنـده دلـی کـنز مردن بـعد از آن ایمن چو جـان بـاش
چـــو رفـــتـــی در رکــاب او پـــیــادهبـرو بـا اسـب دولـت هـم عـنـان بـاش
در دولــت شــود بـــر تـــو گــشــادهگرت گوید چـو سـگ بـر آسـتـان بـاش
مــیـان مــردم ار خــواهـی بــزرگــیرها کـن خـرده گـیری خـرده دان بـاش
بـبد کردن بـجای دشمن ای دوستاگــرچــه مــی تــوانـی نـاتــوان بــاش
بـــزر پـــاشــیــدن انــدر پــای یــارانچودی گر چـند بـی بـرگی خزان بـاش
اگرچـه نیسـتـی زرگر چـو خـورشـیدچـو ابـر اندر سـخـا گوهرفـشـان بـاش
ز معنی چون صدف شو سینه پر درولـیکـن همچـو ماهی بـی زبـان بـاش
گـر از دیـو آمـنـی خـواهـی پـری واربـــرو از دیــده مـــردم نـــهـــان بـــاش
چـو سـرمه تـا بـهر چـشـمی درآییبـرو روشن چـو میل سـرمه دان بـاش
گـر از مـنـعـم نـیابـی خـشـک نـانیبآب شــکـر او رطــب الـلـســان بــاش
چـو نـعـمـت یـافـتــی بــهـر دوامـشبـاخـلـاص انـدر آن الـحـمـدخـوان بـاش
ولیک از طـبـع دون مشـنو کـه گـویدچـو سگ بـر هر دری از بـهر نان بـاش
چـو گـشـتـی قـابـل مـنـت بـمـعـنیبـصـورت مظهر نعمت چـو خـوان بـاش
چـو نفـسـت آتـش شـهوت کـند تـیزبــرو از آب صـبــر آتــش نـشـان بــاش
گـرت شـادی بـود از غـم بـرانـدیـشگـرت انـده رسـد رحـب الـجـنـان بـاش
چـو آب اینجـا بـدادن بـذل کن سـیمچـو زر آنـجـا از آتـش بــی زیـان بــاش
نـصـیب هرکـسـی از خـود جـدا کـنگدا را نان و سـگ را اسـتـخـوان بـاش
بـلـطـف ای سـیف فـرغـانی ز مـردمچو چشم مست خوبان دلستان باش
بـــاحـــســان مــردم رنــجـــور دل راچـو روی نـیکـویان راحـت رسـان بـاش
بـجود ارچه بآبـت دست رس نیستحـیـات خـلـق را عـلـت چـو نـان بــاش
سبـک سر را که از دنیاست شادانچو گر بـر تن چو غم بر دل گران بـاش
از آب جـوی مسـتـغـنی چـو بـحـریبـخاک خویش مستظهر چو کان بـاش
بــذکـر ار آخــر افـتــادی چــو تــاریـخبــنـام نـیـک اول چــون نـشــان بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج