فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١١٥: چو عشق را هوس بوسه و کنار بود

چـو عـشـق را هوس بـوسـه و کنار بـودکــه را قــرار بــود جــان کـه را قــرار بــودشـکـارگـاه بـخـندد چـو شـه شـکـار رودولی چـه گویی آن دم که شه شکار بـ…

چـو عـشـق را هوس بـوسـه و کنار بـودکــه را قــرار بــود جــان کـه را قــرار بــود
شـکـارگـاه بـخـندد چـو شـه شـکـار رودولی چـه گویی آن دم که شه شکار بـود
هـزار سـاغـر مـی نـشـکـنـد خـمـار مـرادلم چو مست چـنان چـشم پـرخمار بـود
گهی که خاک شوم خاک ذره ذره شودنــه ذره ذره مــن عــاشـــق نــگــار بـــود
ز هـر غـبـار کـه آوازهـای و هـو شـنـویبـــدانــک ذره مــن انــدر آن غــبـــار بــود
دلـم ز آه شــود ســاکـن و ازو خــجــلـماگــر چــه آه ز مـاه تــو شــرمـســار بــود
بـه از صـبـوری اندر زمانه چـیزی نیسـتولی نه از تو که صبر از تو سخت عار بود
ایـا بـه خـویـش فـرورفـتـه در غـم کـاریتـو تـا بــرون نـروی از مـیـان چـه کـار بـود
چــو عـنـکـبــوت زدود لـعــاب انـدیـشــهدگـر مـبـاف کـه پـوسـیـده پـود و تـار بـود
بـرو تـو بـازده انـدیـشـه را بـدو کـه بـدادبـه شـه نگر نه بـه اندیشه کان نثـار بـود
چـو تـو نگویی گفـت تـو گفـت او بـاشـدچــو تــو نـبــافـی بــافــنـده کـردگـار بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج