فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١١٥: نیست رزقم تیر تخشی چون کمان ازتیر خویش

نیست رزقم تیر تـخشی چون کمان ازتیر خویشقسمتـم خمیازه خشکی است از نخـجـیر خویشگـرچـه صـیـد لـاغـر مـن لـایـق فـتــراک نـیـسـتمی توان کردن به سوزن امتحا…

نیست رزقم تیر تـخشی چون کمان ازتیر خویشقسمتـم خمیازه خشکی است از نخـجـیر خویش
گـرچـه صـیـد لـاغـر مـن لـایـق فـتــراک نـیـسـتمی توان کردن به سوزن امتحان شمشیر خویش
تــا تــوان چـون خـضـر شـد مـعـمـار دیـوار یـتـیـمازمـروت نـیسـت کـردن سـعـی درتـعـمـیر خـویش
جــاهـل از کـفـران کـنـد زرق حـلـال خـود حــرامطفل از پـستـان گزیدن می کند خون شیر خویش
یـکــقــلــم گــردیــد پــای آهــوان خــلــخــال داربـس کـه پـاشـیدم بـه صـحـرا دانه زنـجـیر خـویش
چون گهر بر من کسی را دل درین دریا نسوختکـردم از گـرد یـتـیـمـی عـاقـبـت تـعـمـیـر خـویـش
زنـگ بـسـت از مـهـر خـامـوشـی مـراتـیـغ زبــانچـند در زیر سـپـر پـنهان کـنم شـمشـیر خـویش؟
آن ســتــمـگـر را پــشــیـمـان از دل آزادی نـکـردزیــر بـــار مـــنــتـــم از آه بـــی تأثـــیــر خـــویــش
نیسـت در ظـاهر مراصـائب اگر نقدی بـه دسـتزیــر بـــار مـــنـــتـــم ازآه بـــی تأثـــیــر خـــویــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج