فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١١٥: ای جان و قوام جمله جان ها

ای جـان و قوام جمله جان هاپــر بــخــش و روان کــن روان هــابــا تـو ز زیـان چـه بـاک داریـمای ســـودکــن هــمــه زیــان هــافــریــاد ز تــیــرهــای …

ای جـان و قوام جمله جان هاپــر بــخــش و روان کــن روان هــا
بــا تـو ز زیـان چـه بـاک داریـمای ســـودکــن هــمــه زیــان هــا
فــریــاد ز تــیــرهــای غــمــزهوز ابـــروهــای چــون کــمــان هــا
در لـعـل بـتـان شـکـر نـهـادیبـگـشـاده بـه طـمـع آن دهـان هـا
ای داده بـه دسـت ما کـلیدیبــگــشــاده بــدان در جــهــان هـا
گـر زانـک نـه در مـیـان مـایـیبـرجـسـتـه چـراسـت این میان ها
ور نیست شراب بی نشانیتپس شاهد چیست این نشان ها
ور تــو ز گــمــان مــا بــرونــیپـس زنده ز کـیسـت این گمان ها
ور تــو ز جــهـان مــا نــهـانـیپـیـدا ز کـی مـی شـود نـهـان هـا
بــگــذار فــســانـه هـای دنـیـابـــیـــزار شـــدیــم مـــا از آن هـــا
جـانـی کـه فـتـاد در شـکـرریزکـی گـنـجــد در دلـش چـنـان هـا
آن کـو قـدم تـو را زمـیـن شـدکــی یــاد کــنــد ز آســـمــان هــا
بـربـنـد زبـان مـا بـه عـصـمـتمــا را مــفــکــن در ایـن زبــان هـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج