فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١١٤

ای تـــرا در کــار دنــیــا بـــوده دســت افــزار دیــنوی تـو از دیـن گـشـتـه بــیـزار و ز تـو بـیـزار دیـنای بــدسـتــار و بــجـبــه گـشـتــه انـدر د…

ای تـــرا در کــار دنــیــا بـــوده دســت افــزار دیــنوی تـو از دیـن گـشـتـه بــیـزار و ز تـو بـیـزار دیـن
ای بــدسـتــار و بــجـبــه گـشـتــه انـدر دیـن امـامتـرک دنـیـا کـن کـه نـبــود جـبــه و دسـتــار دیـن
ای لـقــب گــشــتــه فــلــان الــدیـن والــدنـیـا تــرانــنــگ دنــیــایــی و از نــام تـــو دارد عـــار دیــن
نــفــس مــکــارت کــجــا بـــازار زرقــی تــیــز کــردکــز پــی دنـیـا درو نــفــروخــتــی صــد بــار دیـن
قـدر دنـیـا را تـو مـی دانـی کـه گـر دسـتــت دهـدیـک درم از وی بــدســت آری بــصــد دیـنـار دیـن
قـیمـت او هم تـو بـشـنـاسـی کـه گـر یابـی کـنییـــک جـــو او را خـــریـــداری بـــده خـــروار دیــن
خــویـشــتــن بــاز آر ازیـن دنــیـا خــریـدن زیـنــهـارچـــون خـــریــداران زر مــفـــروش در بـــازار دیــن
کـــز بــــرای ســـود دنـــیـــا ای زیـــان تــــو ز تــــوبــهــر مــال ارزان فــروشــد مــرد دنــیــادار دیــن
از پــی مـالـی کـه امـسـالـت مـگـر حــاصـل شـوددر پــی ایــن ســروران از دســت دادی پــار دیـن
مـصـر دنـیـا را کـه دروی ســیـم و زر بــاشـد عـزیـزتــو زلـیـخــایـی از آن نـزد تــو بــاشـد خــوار دیـن
دیو نـفـسـت گـر مـسـخـر شـد مـسـلـم بـاشـدتایـن کـه در دنـیـا نـگـه داری ســلـیـمـان وار دیـن
حـق دیـن ضـایـع کـنـی هـر روز بــهـر حــظ نـفـسآه از آن روزی کــه گـویـد حــق مـن بــگــزار دیـن
کـار تـو چـون جـاهـلـان شـد بــرگ دنـیـا سـاخـتـنخــود درخــت عــلــم تــو روزی نــیــارد بــار دیـن
بــحــث و تــکــرار از بــرای دیـن بــود در مــدرســهوز تــو آنـجــا فـوت شـد ای عـالـم مـخــتــار دیـن
آرزوی مـــســـنـــد تـــدریــس بـــیــرون کـــن ز دلتــا تــرا حـاصـل شـود بــی بــحـث و تـکـرار دیـن
چـشـم جــان از دیـدن رخـسـار ایـن رعـنـا بــبــنـدتــاگــشــایـد بــر دلــت گــنـجــیـنـه اســرار دیـن
دســـت حـــکــم طــبـــع بـــیــرون نــاورد از دایــرهنــقــطــه دل را کــه زد بــر گــرد او پــرگــار دیــن
کـار مـن گـویـی هـمـه دیـنـسـت و مـن بــیـدار دلخــواب غـفـلـت کـی گـمـارد بــر دل بــیـدار دیـن
نـزد تــو کــز مــال دنـیـا خــانـه رنـگــیـن کــرده ایپــرده بــیـرون در نــقــشــیـســت بــر دیـوار دیـن
بـــیــم درویــشـــی اعــمــالــســـت انــدر آخـــرتآن تــوانــگــر را کــه در دنــیـا نــبــاشــد یـار دیـن
در دل دنـیـاپــرسـت تــو قـضـا چـون بــنـگـریـسـتگــفــت نــاپــاکــســت یـارب انـدرو مــگــذار دیـن
بـا چو تـو کم عقل از دین گفت نتـوان زآنکه هستانــدکــی دنــیـا بــر تــو بــهـتــر از بــســیـار دیـن
دیــن چــو مــقــداری نــدارد بــهــر دنــیــا نــزد تــوآخــرت نـیـکـو بــدسـت آری بــدیـن مـقـدار دیـن!
کار برعکس است اگر دین می خوهی دنیا مجویهمچـنین ای خـواجـه گر دنیا خـوهی بـگذار دین
در چـراگاه جـهان خـوش خوش همی کن گاولیسچـون خـر نـفـس تـرا بـر سـر نـکـرد افـسـار دیـن
انــدریــن دوری کـــه نــزد ســـروران اهــل کـــفـــرزیـن مـســلــمـان مـرتــد مـی کــنـد زنـهـار دیـن
ســیــف فــرغــانــی بــرو آثــار دیــن داران بــجــاندر کـتـب مـی جـو، قـوی می کـن بـدان آثـار دین
خــلـق در دنـیـای بــاطــل راه حــق گـم کـرده انـدچــون نـمـی جــویـنـد در قـرآن و در اخــبــار دیـن
مـجــلـس عـلـمـی طـلـب کـز پــرده هـای نـقـل اودم بــدم انــدر نــوا آیــد چــو مــوســیــقــار دیــن
گـرچــه گـفــتــار نـکــو از دیـن بــرون نـبــود ولـیـکنـزد حـق کـردار نـیـکـسـت ای نـکـوگـفـتــار دیـن
ورچـه شـعـر از علم دین بـیرون بـود، چـون عـارفانتــا تــوانـی درج کـن در ضـمـن ایـن اشـعـار دیـن
ای خـروس تـاجـور چـون مـاکـیان بـر تـخـم خـویشخامش اندر گوشه یی بنشین، نگه می دار دین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج