فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١١٤: اندر دل ما تویی نگارا

انــدر دل مــا تـــویــی نــگـــاراغـیر تـو کـلوخ و سـنگ خـاراهر عاشق شاهدی گزیدستمــا جــز تــو نـدیـده ایـم یـاراگر غیر تـو ماه بـاشـد ای جـانبر غیر…

انــدر دل مــا تـــویــی نــگـــاراغـیر تـو کـلوخ و سـنگ خـارا
هر عاشق شاهدی گزیدستمــا جــز تــو نـدیـده ایـم یـارا
گر غیر تـو ماه بـاشـد ای جـانبر غیر تو نیست رشک ما را
ای خـلـق حـدیـث او مـگـوییـدبـاقی همه شاهدان شما را
بـر نقش فنا چـه عـشـق بـازدآن کـس کـه بـدیـد کـبـریـا را
بــر غـیـر خــدا حــســد نـیـاردآن کس که گمان بـرد خدا را
گر رشک و حسد بـری بـرو بـرکین رشـک بـدسـت انبـیا را
چـون رفـت بــر آسـمـان چـارمعیسـی چـه کند کلیسـیا را
بـوبـکر و عـمر بـه جـان گزیدندعـثـمـان و عـلـی مـرتـضـا را
شـمـس تـبــریـز جـو روان کـنگـردان کـن سـنـگ آسـیـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج