فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١١٣

رسـیـد پـیـک اجـل کـای بــزرگـوار بــمـیـرتـو پـایـدار نـه ای، ای سـر کـبــار بــمـیـرچـو مـسـنـدت بـدگـر صـدر نـامـزد کـردنـدکـنـون ز بـهره وی ای صـد…

رسـیـد پـیـک اجـل کـای بــزرگـوار بــمـیـرتـو پـایـدار نـه ای، ای سـر کـبــار بــمـیـر
چـو مـسـنـدت بـدگـر صـدر نـامـزد کـردنـدکـنـون ز بـهره وی ای صـدر روزگـار بـمـیر
کـنون کـه از پـی فـرزند کیسـه پـر کـردیبـرو بـدسـت تـهی، زر بـدو سـپـار، بـمیر
چـو کدخـدای دگر شوی زن خـوهد بـودنتـو تـرک خـانه بـکـن جـابـدو گـذار، بـمـیر
عـقـار و مـال تـرازیـن حـدیـث غـافـل کـردبـوارثـان سـپـر آن مـال و آن عـقـار بـمـیر
چـو هیچ عـزت فـرمـان حـق نـکـردسـتـیعزیز من ز شدن چاره نیست، خوار بمیر
اگـر نـصـیـحــت مـن در دلـت گـرفـت قـرارمـکـن خـلـاف مـن و هم بـرین قـرار بـمیر
ز سال عمر تـو امروز اگر شبـی بـاقیستمخـسـب و در طـلب فـضـل کردگار بـمیر
بـسان شمع سلاطین که شب بـرافروزندبـلـیل زنـده همـی بـاش و در نـهار بـمـیر
اگر چـنانکه پـس از مرگ زندگی خـواهیبـنـفـس پـیـشـتـر از مـرگ زینـهـار بـمـیـر
شـعار فقر شهیدان عشق را کفن اسـتاگـر تـو زنـده دلـی رو درین شـعـار بـمـیر
چنان مکن که اجل گوید ای بریشم پوشمـن آمـدم تـو درین پـیلـه کـرم وار بـمـیـر
بــاخــتــیـار نـمـیـرنـد مـردم بــی عـشـقتـو زنـده کـرده عـشـقـی بـاخـتـیار بـمـیر
بـاهل فـقـر نـظـر کـن کـه در شـمـار نینـداگـر چـنـانکـه تـوانی در آن شـمـار بـمـیر
مبر ز صحبـت اصحاب کهف و چون قطمیربــنـزد زنــده دلــان در درون غــار بــمــیـر
ز نـاز بــالـش دولـت ســری بــرآر و بــدانکه نیسـت مسند تـخـت تـو پـایدار بـمیر
اگـر چـه پــادشـهـی گـویـدت امـیـر اجــلکـه همـچـو مردم خـرد ای بـزرگـوار بـمیر
بــحـکـم خـاتــم دولـت اگـرچـه از لـقـبــتزر و درم چـو نـگـین اسـت نـامـدار بـمـیر
گـر از هـزار فـزون عـمـر بـاشـدت گـویـنـدکنون که سال تو افزون شد از هزار بـمیر
اگـر بـچـرخ سـواری چـو مـاه، شـاه قـضـاپـیاده یی بـفـرسـتـد کـه ای سـوار بـمیر
گـرت بــتــیـغ بــرانـنـد ســیـف فـرغــانـیمــرو ازیـن درو بــر آســتــان یــار بــمــیـر
نه نیک زیسـتـی اندر جـوانی ای بـدفعـلز کـردهای بـد خـویش شـرمـسـار بـمـیر
در آن زمـان کـه کـنـنـد از حـیات نـومـیدتبــفـضـل و رحـمـت ایـزد امـیـدوار بــمـیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج