فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٣: برگ عیش من بود رنگینی افکار خویش

بــرگ عــیـش مـن بــود رنـگــیـنـی افــکــار خــویـشاز تـمـاشـای بــهـشـتـم فـارغ ازگـلـزار خـویـشاز فـــروغ عـــاریــت دل تـــیــره گـــردد بـــیــشـ…

بــرگ عــیـش مـن بــود رنـگــیـنـی افــکــار خــویـشاز تـمـاشـای بــهـشـتـم فـارغ ازگـلـزار خـویـش
از فـــروغ عـــاریــت دل تـــیــره گـــردد بـــیــشـــتـــرقـانـع از شـمـع و چـراغـم بـادل بـیـدار خـویـش
نــیــســت مــمــکــن بــار بــر دلــهــا ز آزادی شــومتـا توان چون سروبـستن بـر دل خود بـار خویش
خـود فـروشـی پـیشـه مـن نیسـت چـون بـیمـایگـاننـیـسـتـم افـسـرده دل ازسـردی بـازار خـویـش
خـنده بـر سـیل حـوادث می زنم چـون کـبـک مسـتداده ام ازسخت جانی پـشت بـرکهسار خویش
نـســت چــون فـرهـاد چــشــم مـزد ازشــیـریـن مـرامی شود شیرین به شکر کام من از کارخویش
تـــیــغ جـــوهــر دار مــن بـــیــرون نــیــامــد ازنــیــامتـا نـکـردم رهن صـهـبـا جـبـه و دسـتـار خـویش
خواب امنی را که می جستم به صد چشم از جهانبــعـد عـمـری یـافـتــم در سـایـه دیـوار خـویـش
از جـــنــون تـــا حـــلــقــه اطــفــال را مــرکــز شــدمداغ دارم چـرخ رااز عـیش خـوش پـرگـار خـویش
درد بــسـتــان وجــود از تــیـره بــخــتــی چــون قـلـمرزق من کـوتـاهی عـمرسـت از گـفـتـار خـویش
از حـیـات بــیـوفـا اسـتــادگـی جــسـتــن خـطـاسـتمـانـدگـی آب روان رانـیـسـت از رفـتـار خـویـش
بــادپــیـمـایـی اســت صــائب نـالــه بــی فــریـادرسمی زنم مـهر خـمـوشـی بـرلـب اظـهار خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج