فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٣: ای مطرب دل برای یاری را

ای مــــطــــرب دل بــــرای یــــاری رادر پـــــرده زیــــر گـــــوی زاری رارو در چــمـن و بــه روی گــل بــنـگــرهـمـدم شــو بــلــبــل بــهـاری رادا…

ای مــــطــــرب دل بــــرای یــــاری رادر پـــــرده زیــــر گـــــوی زاری را
رو در چــمـن و بــه روی گــل بــنـگــرهـمـدم شــو بــلــبــل بــهـاری را
دانی چه حیات ها و مستی هاستدر مجلس عشق جان سپاری را
چــون دولــت بــی شــمــار را دیـدیبــســپــار بـــدو دم شــمــاری را
ای روح شــکــار دلـبــری گــشــتــیکـو زنـده کــنـد ابــد شــکــاری را
ای ســـاقـــی دل ز کـــار وامـــانــدموقـتــســت بــده شـراب کـاری را
آراســتـــه کــن مــرا و مــجــلــس راکآراســـتـــه ای شـــرابـــداری را
بـزمـیسـت نـهـان چـنـین حـریفـان راجـا نیسـت دگـر شـرابـخـواری را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج