فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١١٢

ایا دلت شـده از کار جـان بـتـن مشـغولدمـی نـکـرده غــم جــانـت از بــدن مـشــغـولدوای این دل بـیـمـار کـن، چـرا شـده ایچـو گـر گـرفـتــه بــتـیـمـار ک…

ایا دلت شـده از کار جـان بـتـن مشـغولدمـی نـکـرده غــم جــانـت از بــدن مـشــغـول
دوای این دل بـیـمـار کـن، چـرا شـده ایچـو گـر گـرفـتــه بــتـیـمـار کـرد تــن مـشـغـول
بــگـنـده پـیـر جـهـان کـهـن فـریـفـتـه ایچـو نوجـوان که نخـسـتـین شود بـزن مشـغول
ز کـار آخــرتــت کـرد شــغــل دنـیـا مـنـعچــو مـرغ را طــلــب دانـه از وطــن مـشــغــول
شتـردلی و (خر نفس و) گاو طبـعت کرداز آن چــراگـه خــرم بــدیـن عـطــن مـشــغـول
بـمـدح دنـیـی دون نـفـس زاغ هـمـت تـوچـو عـنـدلـیـب بـا سـتـایـش چـمـن مـشـغـول
لـبـاس دینـت کـهن شـد بـرای جـامـه نوز ســاز مـرگ هـمـی داردت کـفـن مـشــغــول
بـرای منصـب و مالی ز عـلم و دین بـیزارز بـهر کسـب معـاشـی بـمکـر و فـن مشـغـول
بـعـشـق بــازی بــا قـیـد زلـف مـه رویـاندل سـیـاه تـو غـازیـسـت بــر رسـن مـشـغـول
ز مـلـک و مـلـک بـرآیی چـو در ولـایت تـوتـو خـفتـه نفسی و دشمن بـتـاخـتـن مشغول
نه مرد آخـرتـی؟ چـون بـشـغـل دنیا کـردتــرا ز رفــتــن ره نــفــس راهـزن مــشــغــول؟
بــلــی مــعــاویــه جــاه جــوی نــگــذارداگـر بــکـار خــلـافـت شـود حــســن مـشـغـول
عــقــاب وار اگــر چــه گـرفــتــه ای بــالـاولی دلت سوی پستیست چون زغن مشغول
دل چــو شــمـع فـروزنـده را بــر آتــش آزفـتــیـلـه وار چـه داری بــسـوخـتــن مـشـغـول
چـو مـرغ اوج نـگـیری درین هـوا چـون تـودر آشـیـانـه چــو فـرخـی بــپــر زدن مـشـغـول
ز ذکـردوسـت اگـر طـالـبـی دریـن صـحـراچــو مـرغ بــاش قـدم ســایـرودهـن مـشـغـول
الــاهـی از پــی شــادی و راحــت دنــیـامـرا مـدار بــغــمـهـای دلــشــکــن مـشــغــول
ز سـاز فقر مرا غیر جـامه چـیزی نیسـتنـه آلـتـی کـه بــکـاری تــوان شـدن مـشـغـول
بخرقه یی که مرا هست، همچو یعقوبمبــبـوی طـلـعـت یـوسـف بــپـیـرهـن مـشـغـول
بـخـویشـتـن ز تـو مشغولم، آنچـنانم کنکه بـعد ازین بـتـو بـاشم ز خـویشـتـن مشغول
تــرا بــنـزد تــو هـردم شــفــیـع مـی آرمبــحــق آنـک مـگــردان مــرا بــمـن مـشــغــول

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج