فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١١١: جانم از عشقت پریشانی گرفت

جـانم از عشـقت پـریشـانی گرفتکـارم از هـجــر تــو ویـرانـی گـرفــتوصـل تـو دشـوار یـابـد چـون مـنـیمـمـلـکـت نـتــوان بآسـانـی گـرفـتگـر ســعـادت یـار…

جـانم از عشـقت پـریشـانی گرفتکـارم از هـجــر تــو ویـرانـی گـرفــت
وصـل تـو دشـوار یـابـد چـون مـنـیمـمـلـکـت نـتــوان بآسـانـی گـرفـت
گـر ســعـادت یـار بــاشــد بــنـده راسهل باشد ملک و سلطانی گرفت
دســت در زلــفــت بــنــادانـی زدممــار را کــودک بــنــادانــی گــرفــت
دوست بی همت نگردد ملک کسملک بـی شـمشـیر نتـوانی گـرفـت
حــســن رویـت ای صــنـم آفـاق راراسـت چـون دین مسـلمانی گرفت
بـر سـر بــالـیـن عـشـاقـت بـشـبخواب چون بـلبل سحرخوانی گرفت
گفـتـمت کامم بـده، گفـتـی بـطـنزمـن بــدادم گـر تـو بــتـوانـی گـرفـت
دربـهای وصـل اگـر جـان میخـوهیراضـیم چـون نرخـش ارزانی گـرفـت
اینچـنین ملکی که سلطان را نبـودچـون تـواند سـیف فـرغـانی گـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج